ข้าพเจ้า นางสาวนุชราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)หลักสูตรเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล(HS02)

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดลงพื้นที่ ณ อบต. หนองโสน เวลา 09.00 น. เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Nong Sano Health Care รณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 โดยมีผู้ปฏิบัติงาน U2T ทุกท่านร่วมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรและตัวแทนอสม. ประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. หนองโสน มาให้ความรู้เรื่องวิธีการล้างมือให้ถูกต้อง การใสแมสให้ถูกวิธี สอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เอง และร่วมกันเดินรณรงค์แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านตำบลหนองโสนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19   วัสดุอุปกรณ์การทำเจลแอลกอฮอล์ใช้เองที่บ้านง่ายๆ ดังนี้

  1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผล 60 มล. 1 ขวด
  2. กลีเซอรีน 15 กรัม ประมาณ 1 ขวดขนาดเล็ก
  3. กระบอกฉีดยา หรือช้อนชาสำหรับตวง
  4. ขวดปั๊มสำหรับใส่เจลแอลกอฮอล์

วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ดังนี้

  1. เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 60 มล.
  2. ตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. สำหรับหลอดฉีดยา
  3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
  4. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน
  5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้
  6. ฉีดหรือพ่นลงบนฝ่ามือแล้วถูจนแห้ง หรือใช้ได้ตามอัธยาศัย

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ   วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และวันที่ 28 มิถุนายน 2564   อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดลงพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานU2Tทุกท่านเข้าร่วมศึกษา กิจกรรมเอามื้อสามัคคีโคกหนองนา ตำบลหนองโสน และสำรวจแปลงโคกหนองนาชาวบ้านทั้งหมด 7 แปลง ร่วมกับประธานโคกหนองนาตำบลหนองโสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง นักพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองโสนและนักพัฒนาพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ก่อนเริ่มกิจกรรมจะมีการทำพิธีเปิดกิจกรรมและกล่าวทักทาย เคารพธงชาติ และสวดมนต์ หลังจากนั้นจะแนะนำเจ้าของแปลงและอธิบายเกี่ยวกับการทำโคกหนองนาแต่ละแปลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณโคกหนองนาและศึกษาการทำโคกหนองนาแต่ละแปลง ต้นไม้ที่ปลูกจะมีหลายชนิด แปลงโคกหนองนาที่ได้ศึกษาทั้งหมด 7 แปลง มีดังต่อไปนี้

1.แปลงโคกหนองนา นายบุญลือ นวลปักษี หมู่ที่ 11 บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน                                2.แปลงโคกหนองนา นายจุล ชื่นชู หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน                                          3.แปลงโคกหนองนา นายมีชัย หรบรรพ์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน                                      4.แปลงโคกหนองนา นางสาวดนุลดา ธรรมศิริ หมู่ที่ 4 บ้านโคกสูง ตำบลหนองโสน                            5.แปลงโคกหนองนา นางสาวปรีดา จรกระโทก หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองโสน                      6.แปลงโคกหนองนา นายอุทัย งามแพง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน ตำบลหนองโสน                                7.แปลงโคกหนองนา นายสว่าง อุดมดัน หมู่ที่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา ตำบลหนองโสน

 

      วันที่ 3 กรกฏาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบฟอร์ม 06 ที่แต่ละคนรับผิดชอบ ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานอีก 1 ท่าน ได้รับมอบหมายรับผิดชอบหมู่ที่ 11 บ้านบุคราม โดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านก่อนลงพื้นที่ โดยได้มีการสอบถามแต่ละครัวเรือนจนครบและเสร็จสิ้นเวลา 12.00 น.โดยข้อมูลในแบบสำรวจอ้างอิงตามแนวทางปฏิบัติของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีทั้งหมด 4 ชุด คือ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย  แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด  แบบสำรวจที่ 3 สำหรับศาสนสถาน  แบบสำรวจที่ 4 สำหรับโรงเรียน 

 

อื่นๆ

เมนู