ข้าพเจ้านางสาวปลิตา กุลวิเศษ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโคกหนองนาโมเดลHSO2ในวันที่17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล1มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ประจำเดือนตุลาคม

ในวันที่5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้ารวมทั้งผู้ปฎิบัติงานและคณะอาจาย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในเวลา11:00น. อาจารย์ได้ชี้แจงแบบสอบถาม U2T-SROI ในแบบสอบถามมีทั้งหมด11หัวข้อ ได้แก่ ตำบลเป้าหมาย ลูกจ้างโครงการ ครอบครัวลูกจ้างคนโครงการ ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการUSI ผู้แทนตำบล หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอปท เอกชนภายในพื้นที่ แต่ละหัวข้อผู้ปฎิบัติงานจะได้รับผิดชอบแตกต่างกัน กลุ่มนักศึกษาได้แบบสอบถามตำบลเป้าหมายและลูกจ้างโครงการ มีกำหนดส่งก่อนวันที่15 ตุลาคม 2564

ในวันที่4 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายเก็บข้อมูลแบบสำรวจชุดที่1สำหรับที่พักอาศัยประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้กรอกแบบฟอร์มทั้งหมด2หมู่บ้านคือบ้านสี่เหลี่ยมน้อย65ครัวเรือน บ้านโคกตะโก74ครัวเรือน และได้ทำเสร็จในวันที่11 ตุลาคม 2564 

และในวันที่16 ตุลาคม 2564 เวลา13:00น.ข้าพเจ้าและผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับงานเสวนาในวันที่17ตุลาคม2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โนนตะโก บ้านโคกว่านได้เริ่มงานตั้งแต่13:00-18:00น.สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการจัดสถานที่ในครั้งนี้ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับผ้าและความสามัคคีของหมู่คณะ

ในวันที่17 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้ารวมทั้งผู้ปฎิบัติงานตำบลหนองโสนและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุคNewNormal ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ได้แก่ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ นายเกรียงศักดิ์ นางดนุสดา นายสมชิต อาจารย์ดนัย รวมทั้งชาวบ้านและผู้ปฎิบัติงานสามหนองด้วยกันได้แก่หนองโสน หนองกง หนองยายพิมพ์ งานได้เริ่มตั้งแต่เวลา09:00น.ได้มีการเสวนาแต่ละท่านใช้เวลา3ชั่วโมง จนถึงเวลา12:00น.ผู้ปฎิบัติงานทุกท่านและชาวบ้านก็ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนรูปแบบโคกหนองนาโมเดลและได้นำความรู้ไปช่วยบริการชุมชนในด้านเทคโนโลยี การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุดเวียนในชุมชน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วผู้ปฎิบัติงานหนองโสนทุกท่านก็จัดเก็บสถานที่จนเสร็จเรียบร้อย

 สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคมข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในวันที่5 ตุลาคม 2564 เก็บแบบฟอร์มที่พักอาศัยประจำเดือนตุลาคมในวันที่4-11 ตุลาคม 2564 เตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมเสวนาในวันที่16 ตุลาคม 2564 และกิจกรรมเสวนาในวันที่17 ตุลาคม 2564 ณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโคกตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ในเวลา09:00-12:00น. และงานครั้งนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าผู้ปฎิบัติงานไม่ร่วมมือกันขอบคุณผู้ปฎิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน

อื่นๆ

เมนู