เนื่องจากอำเภอชำนิ มีกลุ่ม OTOP และกองทุนตามโครงการต่างๆที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องดูแล จึงต้องมีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานและมีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP

นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ มอบหมายให้ น.ส.ชฎาพร เภสัชชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.ธนภรณ์ พูลสวัสดิ์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดตามสนับสนุนกลุ่ม ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มแปรรูปผ้า และกลุ่มทอเสื่อกก ตำบลโคกสนวน การติดตามผลของกลุ่ม OTOP ในครั้งนี้ ทำให้รู้ถึงความก้าวหน้าว่ากลุ่มผู้ประกอบการนั้นสามารถนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าและเสื่อกกไปจำหน่ายได้ผลดีหรือไม่ หรือมีปัญหาในการผลิตหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้ประชุมหารือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม OTOP สิ่งที่นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้รับในการลงพื้นที่คือ ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ว่ามีขั้นตอนวิธีการแปรรูปอย่างไร และการทอเสื่อกกที่แม้มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะจะต้องใช้คนทอถึง ๒ คนในการทอเสื่อแต่ละผืน

ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ ณ ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนประสบความสำเร็จแก่ชาวบ้านหรือไม่ และเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ สพอ.ชำนิ ได้กำหนดไว้ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าประสบความสำเร็จตามระยะที่ ๒ ผักที่ปลูกเติบโตและให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนจนสามารถจำหน่ายให้ครัวเรือนใกล้เคียงได้ สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่คือ ขั้นตอนการปลูกผักชนิดต่างๆและวิธีดูแลรักษาเพื่อให้ผักสวนครัวได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งจะต้องคอยกำจัดศัตรูพืชและแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวในแปลงผัก

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ ประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชำนิชั้น ๒ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอชำนิ

เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อ.) เพื่อติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนของอำเภอชำนิ โดยมีนายปฐมพงษ์ ปรักเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอชำนิ ชั้น ๒ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูู่ “โคก หนอง นา โมเดล”งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ร่วมกับนายช่างโยธาและผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านช่างในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอชำนิ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

นายวสันต์ ศรีนุกูล พัฒนาการอำเภอชำนิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์ของกองทุนในชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ ศาลาบ้านโคกตะแบก หมู่ที่ ๔ ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ เพื่อติดตามผลและช่วยเหลือชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนต่างๆภายในชุมชน ซึ่งการทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู