ดิฉัน นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร:HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโครงการว่ามีความเป็นมาอย่างไร และแบ่งหน้าที่การทำงาน โดยแบ่งให้ประเภทบัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง หมู่ 8 บ้านบ้านจานและหมู่ 10 บ้านหนองตารัก

จากการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือน ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การประกอบอาชีพและรายได้หลักมาจากอาชีพเกษตรกรรม อัตลักษณ์ความโดดเด่นในหมู่บ้าน คือ ภาษาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรที่สำคัญในชุมชน ได้แก่ วัด แหล่งน้ำ ห้วย ปัญหาที่พบเจอในชุมชน ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ ชาวบ้านมีแนวทางแก้ไขปัญหาคือ การลดรายจ่ายในครัวเรือน และปลูกผักกินเองในครัวเรือน ปัญหายาเสพติด จะเกิดเป็นช่วงระยะ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในชุมชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการออกกฎระเบียบในชุมชนอย่างเคร่งครัด และจัดกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด ความต้องการในการพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือชุมชน คือ การอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน เช่น พัฒนาสินค้าทางการเกษตร การอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และอบรมเรื่องเทคโนโลยี เพื่อนำความรู้วิชาการมาพัฒนาชุมชน ความเป็นอยู่ ทำให้มีอาชีพเสริมในครัวเรือน และต่อยอดความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ของชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู