ข้าพเจ้า นาง สายพิน ลือวรรณ  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลหนองกง จำนวน  3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก้านเหลือง  หมู่ที่ 9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11 เมื่อวันที่ 7 – 12  กุมภาพันธ์ 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางส่งมาให้ แบบฟอร์ม01(แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชน) แบบฟอร์ม 02 (แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19) บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8  บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการสอบถามระดับบุคคลและครัวเรือน  ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยได้พูดคุยกับผู้ตอบแบบสอบถามตามหมู่บ้านดังกล่าว  ซึ่งเป็นเจ้าบ้านและเป็นคนในพื้นที่ ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจ ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามรายละเอียดในเอกสารแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา    การสำรวจข้อมูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาปลูกข้าวไว้บริโภคและจำหน่าย  ชุมชนบ้านบุตาเวสน์ และบ้านโคกก้านเหลือง ยังมีอาชีพเสริมคือ ทำข้าวเม่า นางเล็ด และกล้วยฉาบขายในช่วงว่างเว้นจากการทำนา  ส่วนบ้านหนองบัว ยังมีการทอเสื่อกกและทำหมูแดดเดียวเป็นอาชีพเสริม  ปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้สอบถามจากชาวบ้านในชุมชนได้แก่ ถนนชำรุด น้ำประปาไม่เพียงพอ ไม่สะอาด  แสงสว่างในถนนหนทางไม่เพียงพอ การระบายน้ำในชุมชนไม่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความเห็นจากประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนซึ่งต้องการอยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้นจากการสอบถามประชากรในชุมชนที่ลงไปทำการสำรวจไม่พบกลุ่มเสี่ยงอีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี

   

สรุป

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้สำรวจได้พบว่าประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก้านเหลือง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการดูแลครอบครัวและยังมีหนี้สินที่มาจากการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพ และมีประชากรอีกบางส่วนที่มีอาชีพเสริมสามารถสร้างรายได้หลังจากฤดูการทำนา ทำให้มีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งจึงทำให้มีรายได้เพียงพอกับการดูแลครอบครัวและมีเงินไว้ออมบ้างบางส่วน ทั้งนี้ปัญหาหลักๆที่พบในชุมชนที่ทำการลงพื้นที่สำรวจคือ ถนนชำรุดมาก น้ำประปาไม่สะอาดไม่เพียงพอ ไฟแสงสว่างตามแยกถนนในชุมชนไม่เพียงพอและปัญหาความยากจน   ความต้องการส่วนใหญ่ที่ประชากรในชุมชน อยากให้ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาช่วยอบรม คือ การสร้างอาชีพเสริมและแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อเสริมรายได้ ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและลดต้นทุนทางการทำเกษตร  ส่วนสถานการณ์โควิด-19 นั้นไม่พบกลุ่มเสี่ยงเพราะประชากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดีและไม่มีผู้ป่วยติดเตียง  ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีความคาดหวังว่าผลการสำรวจนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู