ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ บัณทิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลใน ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2564    ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่3บ้านหนองตาไก้ หมู่4บ้านตาไก้น้อย หมู่6บ้านโคกพลวง หมู่7บ้านโคกศรีพัฒนาและหมู่10บ้านหนองพลวง ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานคณะอาจารย์ได้มีการประชุมและแจ้งรายละเอียดงานก่อนเริ่มสำรวจตามครัวเรือน โดยข้าพเจ้าได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาชุมชน โดยในการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในตำบลหนองกงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนากันเป็นหลักเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนอาชีพเสริมรองลงมาคือการทอผ้าไหมหรือการทอผ้าซิ่นตีนแดงโดยคนในชุมชนและมีการจัดจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งในตำบลอีกด้วยทั้งนี้ยังมีชาวบ้านบางกลุ่มที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ตอนนี้ทำรายได้ได้ดีพอสมควรอีกด้วย

ในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือแก่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมากข้าพเจ้าจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้สำรวจนั้นมาศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพในด้านต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้นำความรู้เหล่านี้มาต่อยอดเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู