ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร นกเอี้ยง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองกง หลักสูตร: การส่งเสริม และพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ข้าพเจ้า และทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้, หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย, หมู่ 6 บ้านโคกพลวง, หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา, และหมู่ 10 บ้านหนองพลวง เป็นการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม และพูดคุยกับ คุณสุกัญญา เทียรวรรณ์ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และทำมาหากินมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยการสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในครัวเรือน และในชุมชน ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร หลังจากที่ได้สอบถาม และพูดคุย แล้วข้าพเจ้าได้ข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์ม 01และแบบฟอร์ม 02 การสำรวจข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว เพื่อไว้บริโภค และบางส่วนจัดจำหน่าย และมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วย ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการทอผ้าไหม การทอผ้าฝ้าย และยังมีจุดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมเพื่อให้ผู้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาอีกด้วย และการสำรวจยังพบปัญหาของแต่ละครัวเรือน และปัญหาในชุมชน ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานข้าพเจ้า และทีมงานขอขอบคุณประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ประชุมวางแผนในการลงพื้นที่ชุมชน

คณะทีมงานในการลงพื้นที่

พูดคุยและสอบถามตามรายละเอียดในเอกสาร


พูดคุยและสอบถามรายละเอียดตามแบบสอบถามและดูวิธีการทอผ้า

Tags:

อื่นๆ

เมนู