• ข้าพเจ้านางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ ประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจถึงหลักการทำงาน โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาชุมชนหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากประชุมทำความเข้าใจหลักการทำงาน และรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่ 3 บ้านบุตาสุ่ม, หมู่ 4 บ้านหนองโจด และหมู่ 9 บ้านโนนศาลา เพื่อทำการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แบบฟอร์ม 01, แบบฟอร์ม 02)

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เริ่มเข้าพบพูดคุยกับนายนิรัญ อันทะปัญญา ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนศาลา หมู่ 9 สอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และได้ทำการสำรวจข้อมูลครัวเรือนอื่นๆ ในหมู่ 9 ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย

ในวันถัดมาข้าพเจ้าได้เข้าพบกับนายจันทร์ เหลาคำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองโจด หมู่ 4 เพื่อแนะนำตัวและขอสำรวจข้อมูลกรอกแบบสอบถามครัวเรือน ในหมู่ 4 ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นได้เข้าพบนางวิภา เข็มบุปผา ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุตาสุ่ม หมู่ 3 เพื่อแนะนำตัวและขอสำรวจข้อมูล กรอกแบบสอบถามครัวเรือนในหมู่ 3 ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย

จากการสำรวจข้อมูล พบว่าครัวเรือนทั้งหมู่ 3, หมู่ 4 และหมู่ 9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ประเภทของการผลิต คือทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง และทำสวนกล้วย มะพร้าว มะนาว ส้มโอ โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื่อใช้บริโภคและจำหน่ายในชุมชน ทุกครัวเรือนมีการกู้ยืมเงินทุนจากแหล่งเงินทุน เพื่อมาประกอบอาชีพ จึงเกิดภาระหนี้สินจากการทำการเกษตร หนี้สินจากการซื้อยานพาหนะ หนี้สินจากการสร้างบ้าน และหนี้สินจากการซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ปัญหาหลักที่พบในชุมชนคือปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน ทั้งนี้แต่ละครัวเรือนได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยทำการขยาย ขุดลอกสระน้ำของชุมชน อีกปัญหาที่เป็นปัญหารองลงมาคือครัวเรือนไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง ทางครัวเรือนจึงอยากให้มีการจัดสรรที่ดินส่วนกลาง เพื่อแบ่งให้ครัวเรือนที่ประสบปัญหานี้ได้มีที่ทำกิน

ความต้องการในการพัฒนาชุมชน พบว่าทุกครัวเรือนต้องการมีรายได้เสริม และต้องการความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู