ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูลครั้งแรกของการทำโครงการนี้ ได้รับมอบหมายงานในครั้งนี้เป็นจำนวน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 10 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้มีทั้งความสนุกสนานมีทั้งปัญหาและอุปสรรคในครั้งเดียวกัน แต่ในการลงเก็บข้อมูลชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากมีความเป็นกันเองกับผู้เก็บข้อมูล

ปัญหาและอุปสรรในการเก็บข้อมูล

  1. ในบางหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบงานไม่ค่อยมีชาวบ้านอยู่บ้านทำให้เก็บข้อมูลได้ล่าช้า
  2. ในช่วงที่ลงเก็บข้อมูลมีฝนตก

 

อื่นๆ

เมนู