ข้าพเจ้านางสาววรรณพร พรมอินทร์ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ต.หนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. ณ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามครั้งนี้เป็นการลงปฏิบัติงานครั้งแรกในการทำงาน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มี 11 หมู่ โดยบัณฑิตจบใหม่รับผิดชอบเก็บแบบสอบถาม ทั้งหมด 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาไก้,หมู่ 4 บ้านหนองตาไก้น้อย,หมู่ 6 บ้านโคกพลวง,หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนาและหมู่ 10 บ้านหนองพลวง ก่อนจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลตำบลหนองกงมีการชี้แจงรายละเอียดของการทำงาน ผู้นำชุมชนหม่ที่ 1 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางแต่ละชุมชนให้ได้ทราบ อุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่คือตอนกลางวันชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะต้องออกไปทำงาน,ฝนฟ้าอากาศและสุนัขตามชุมชนคอนข้างดุร้าย ทำให้วันแรกในการลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามคอนข้างยากลำบาก ทางทีมบัณฑิตจบใหม่จึงมีการประชุมวางแผนกันใหม่ในวันถัดมา โดยวันแรกที่ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามใช้วิธีเดินเก็บแต่ในวันถัดมาได้ใช้ยานพาหนะในการเก็บแบบสอบถามจากหลังหนึ่งไปอีกหลังทำให้การเก็บแบบสอบถามในวันถัดมาเป็นไปด้วยดี เอกลักษณ์ประจำตำบลที่โดดเด่น คือ ผ้าไหม,ไม้สวยงาม(กระบองเพชร)

ปัญาหาที่พบจากการลงเก็บแบบสอบถามในครั้งนี้1)ถนนชำรุด 2)น้ำอุปโภค/บริโภคในหมู่ที่ 7 ไม่ค่อยสะอาด 3)น้ำไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และสุดท้ายนี้ชุมชนทั้ง 5 หมู่ให้ความร่วมมือในครั้งหนี้เป็นอย่างดี ทำให้การเก็บแบบสอบถามการลงพื้นที่ครั้งแรกเป็นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู