จังหวัดบุรีรัมย์และสพอ.ชำนิ รวมพลังผู้นำชุมชนตำบลโคกสนวน ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และประชาชนจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเลี่ยนแปลง โดยมีนายปฐมพงศ์ ปรักเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ และร่วมทำกิจกรรมต่างๆจนภารกิจเสร็จสิ้นด้วยดี

ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ พื้นที่ต้นแบบ บ้านโคกตะแบก ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และสามารถใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ๓ วัน ดังนี้

กิจกรรมวันที่ ๑ พิ ธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ หัวข้อ บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ 

กิจกรรมวันที่ ๒ กิจกรรม เอามื้อสามัคคี  ณ พื้นที่ต้นแบบบ้านโคกตะแบก และเวทีเสวนาบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก

กิจกรรมวันที่ ๓ เรียนรู้ความสำเร็จ โก่งธนูโมเดล  ถอดบทเรียนวิเคราะห์ชุมชน สรุปการขับเคลื่อนกิจกรรม

ผลจากการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้เริ่มและจบลงด้วยดีจากความร่วมมือของทุกๆฝ่าย ทำให้กิจกรรมบรรลุผลตามเป้าหมาย สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้คือความรู้จากการอบรมในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้จากโครงการ โก่งธนูโมเดล การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านและทุกคนแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทำภารกิจทุกอย่างให้เสร็จสิ้นด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู