ด้านการนำเข้าข้อมูล

1.ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

2.ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

3.นำข้อมูลเข้า CBT-APP ให้ครบถ้วนตามจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย

ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน

-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู