ข้าพเจ้านางสาว ภรภัทร บาลศรี  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร  การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทุกคนมาอบรมหลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดที่ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2  และวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  ถ่ายทอดสด ”ยักษ์ จับ โจน” ONLINE ถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Chanel เวลา 09.00-15.00 น. การบรรยายเรื่องมีดังนี้ ดร.ยักษ์-ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption”  โจร จันได บรรยายเรื่อง ”กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption

ผู้ใหญ่บ้านได้รับงบประมาณจากราชการโครงการ 9101  เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง วว. ผู้ใหญ่บ้านศึกษาเกี่ยวกับการทำเกษตรเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในด้านเกษตรกร ผู้ใหญ่บ้านได้อาศัยนักศึกษาที่รู้เกี่ยวกับเกษตรทำปุ๋ย มาช่วยทำช่วยศึกษา หาข้อมูลทรัพยากร มูลสัตว์ และวัตถุดิบหลักต่างๆ
การทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์
การวิจัยพัฒนาและกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากมูลสัตว์ได้สัดส่วนของวัตถุดิบชนิดต่างๆ มาทำการหมักเพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. ประกอบด้วยขั้นตอนการ  หมัก 21 วัน ผสมทุกอย่างอัตราส่วน 80% จากมูลสัตว์ ปลาป่นเสริม ฟอสฟอรัส กระดูกป่น เกลือ น้ำหมัก คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดด้วยผ้าใบ กรอง 3 วัน อุณหภูมิกรองปุ๋ยมีความร้อน ผ่านกระบวนการปกติ 28 วัน และทำการอัดเม็ด
ผลิต 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การหมักปุ๋ยอินทรีย์ 
ขั้นตอนที่ 2 การผสมปุ๋ยสูตร

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ วว.
1. เตรียมวัตถุดิบ
แม่ปุ๋ยยูเรีย (48-0-0)
อัตราส่วน 2 กิโลกรัม/ตัน การใส่ปุ๋ยยูเรียนี้เพื่อใช้เป็นอาหารให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์จนกลายเป็นปุ๋ย
มูลสัตว์
อัตราส่วน 1,000 กิโลกรัม มูลสัตว์ทุกชนิดเป็นสารอินทรีย์ที่เหมาะกับการหมักปุ๋ยอินทรีย์ เพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายน้อย และมีอินทรีย์วัตถุจำนวนมาก
หินฟอสเฟต (0-3-0)
อัตราส่วน 25 กิโลกรัม/ตัน ช่วยในการปรับสภาพดินให้มีค่าความเป็นกรดและความเป็นด่าง อยู่ในอัตราที่เหมาะสม
2. วิธีการหมักปุ๋ย
1. ผสมคลุกเคล้าวัสดุทั้งหมดให้เข้ากันพร้อมรดน้ำให้ทั่วกองปุ๋ยจนกระทั่งเข้ากัน
2. ตักปุ๋ยขึ้นกองให้มีความสูงพอเหมาะจากนั้นคลุมด้วยพลาสติกหรือผ้าใบให้สนิทเพื่อป้องกันลมและฝน
หลักความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์
วัสดุอินทรีย์ > จุลินทรีย์ย่อยสลาย > ปุ๋ยอินทรีย์ วว.

ขั้นตอนที่ 2
การผสมปุ๋ยสูตร
เมื่อหมักปุ๋ยอินทรีย์สูตรวว.สำเร็จสมบูรณ์แล้ว การนำไปใช้ให้ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช และช่วงระยะเวลาของพืช วว.แนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีอัตราส่วน 2 สูตรคือ สูตรเร่งต้น (6-3-3) และสูตรเร่งดอก (3-6-6)


ดร.ยักษ์-ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร
บรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption”
พระองค์ทรงคำนึงถึงคำของรัชกาลที่ 10 บรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงราชบริพาร พระองค์ถามว่าทำไมประเทศไทยมีอะไรเหนือกว่าชาติตะวันตกและชาติอื่นๆในโลก ประชาชนก็เงียบกันไปหมด พระองค์ทรงตอบว่า เรามีวัฒนธรรมที่เป็นอารยธรรม เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และอยู่มานาน 5,000 กว่าปี เรามีอารยธรรมซึ่งเหนือกว่าชาติตะวันตกบางประเทศอันดับหนึ่งของโลก บางประเทศมีอารยธรรมแค่ 200 กว่าปีเท่านั้นเองและวัฒนธรรมของเขาไม่ได้สะท้อนความยิ่งใหญ่อะไร ไปสะท้อนความโลภ สะท้อนความมั่งคั่ง สะท้อนความรุนแรง
โจร จันได บรรยายเรื่อง ”กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption
คนจนผู้ยิ่งใหญ่ : ให้ดูความพยาม ขยันทำงาน เพื่อให้มีเงินมาใช้ในชีวิตประจำวัน เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่มีงานไม่มีเงิน ไม่มีรถ ไม่มีรายได้ หรือความมั่นคง เขาอยู่แค่กับปัจจัย 4 เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การเจ็บป่วย เรื่องของอาหาร เป็นการทดลองใช้ชีวิตในหลายรูปแบบ เขาค้นพบว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่โง่ที่สุด   เขาใช้ชีวิตการทำงานคือการทำนา และอยากมีชีวิตที่แตกต่างจากสถานภาพตอนนี้คืออยากเรียน พอได้เรียนการเรียนมันน่าเบื่อมากเลย ทำต้องเรียนหนังสือเป็น 10 ปี ทำไมต้องทำอย่างนี้ไม่เข้าใจ เพราะเขาเรียนไม่เก่ง  เขาจะมีทางเลือกอื่นและชีวิตไม่น่าจะแคบขนาดนั้น จน โจน จันได จบม. ปลาย และเข้ากรุงเทพเรียนรามคำแหง และทำงานไปด้วย เช่น ทำงานตามร้านอาหาร เป็น รปภ. และทำงานโรงงาน ทำงานเพื่อหาเงินไปจ่ายค่าเทอม จาก รปภ. – เด็กเสิร์ฟ -และพนักงานโรงแรม ที่ทำงานเหมือนหนูถีบจักรอยู่ในเมืองหลวงวันละกว่า 8 ชั่วโมง สู่การตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองว่า “ทำไมต้องลำบากและทำไมต้องทำชีวิตให้ยาก” ด้วยาการตัดสินใจทิ้งทุกอย่างในเมืองหลวง แล้วหันเหชีวิตสู่บ้านเกิด

สรุปผลรายงาน ดิฉันและเพื่อนร่วมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่ซึ่งหลักๆจะทำเกษตรกร หรือทำสวนดิฉันได้ข้อมูลมาเพิ่มเกี่ยวกับการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ที่ผู้ใหญ่บ้านมาให้อบรมและจะนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านได้สืบสานเก็บเกี่ยวความรู้ที่พวกเราได้เสนอแนะไปทำการเกษตรของหมู่บ้านและให้ชาวบ้านลงมือทำเกษตรอินทรีย์ด้วยตนเองจะได้ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพง

อื่นๆ

เมนู