สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพัฒนากรและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 8 เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน และมีครัวเรือนต้นแบบ ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้านในอำเภอชำนิ โดยมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ ได้แก่ 1)การปฐมนิเทศแจ้งวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดโครงการว่ามีที่มาอย่างไร 2)วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปรับกรอบความคิด/กระบวนการความคิด (Mindset) เพื่ออธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3)การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้น 4)หลักกสิกรรมธรรมชาติ อธิบายเกี่ยวกับการทำเกษตรตามหลักของธรรมชาติ 5)ทำความรู้จักโคกหนองนาโมเดล ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้พื้นที่ในครัวเรือนให้คลอบคลุมทั้งในเรื่อง การจัดการน้ำใช้ การปลูกพืชผักต่างๆ และการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค 6)การออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตามภูมิศาสตร์สังคม เพื่อให้การใช้งานพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ 7)การเชื่อมโยงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต 8)สามสร้างทางรอดของสังคมไทย ได้แก่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางภูมิสังคม 9)สรุปผลการเรียนรู้ประเมินผลและมอบหมายภารกิจ นอกจากกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชำนิก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของแต่ละหมู่บ้านในด้านการทำเกษตรและประกอบอาชีพเสริม เมื่อทราบถึงสิ่งที่ชุมชนต้องการแล้ว ทางสำนักพัฒนาชุมชนจึงประสานงานจัดหาสิ่งเหล่านั้นมาให้แก่ชุมชน

กิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาศให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาให้คนอื่นๆได้รับรู้ เพราะความคิดเห็นแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ทำให้ทราบถึงแง่มุมต่างๆที่ผู้นำชุมชนอาจมองไม่เห็น สิ่งนี้สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนในอนาคตได้ การลงพื้นที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นความตั้งใจของทุกคนในชุมชนที่อยากมาร่วมรับฟังร่วมทำกิจกรรมที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้น และได้เห็นความสามัคคีภายในชุมชนที่ช่วยกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู