ข้าพเจ้า นายรัชชานนท์ เทพวงศ์ษา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด HSO 1

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมมือกับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ในเวลา 09:00 น. ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้กระจายหน้าที่กัน โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับหน้าที่ให้ทำความสะอาดหน้องน้ำบริเวณ ศาลาการเปรียญ

 

เมื่อทำความสะอาดเสร็จกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ร่วมกันถวายเพลพระสงฆ์ รวมทั้งพังเทศน์จากเจ้าอาวาส

 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ร่วมกันนำอาหารและเครื่องดื่ม บริจาคให้กับศูนย์กักตัว Covid – 19 ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่กักตัวแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่กักตัวสำหรับบุคคลในตำบล 3 หนองซึ่งมาจากพื้นที่เสี่ยงได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองโสน

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล ที่พัก ตลาด วัด และโรงเรียน เกี่ยวกับการป้องกัด Covid – 19 ตามมาตรการหรือไม่ โดยหลังจากที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็พบว่าทางเคหสถานดังกล่าวได้มีการป้องกันและทำความสะอาดเป็นอย่างดี

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการอบรมดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าได้ทบทวนเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวที่ได้เรียนมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

 

ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รวบรวมภาพและวิดีโอจากผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มเพื่อนำมาตัดต่อวิดีโอประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู