ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมชี้แจ้งการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วันที่ 5 กันยายน 2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรชี้แจ้งการปฏิบัติงานการเก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectiods diseases) โดยผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองถนน หมู่ 6 บ้านก้านเหลือง หมู่ 7 บ้านจาน หมู่ 8 และบ้านหนองตารักหมู่ 10

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectiods diseases) หัวข้อแบบสำรวจมี 4 หัวข้อ ได้แก่
1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย
2. แบบสำรวจสำหรับตลาด
3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน
4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน
1. แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบดิฉันได้เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัยบ้านหนองตารัก หมู่ 10 จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พบว่า เป็นช่วงฤดูกาลทำการเกษตร ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้าน หรืออยู่บ้านจำนวนน้อยและเป็นวัยผู้สูงอายุ จากการสอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประจำทุกวัน เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้ของร่วมกันภายในครัวเรือน
2. แบบสำรวจสำหรับตลาด เขตพื้นที่รับผิดชอบไม่มีตลาด
3. แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน ได้แก่ วัดศรัทธาประชาบูรณะ
หมู่ 7 และวัดป่าบ้านจาน หมู่ 8 จากการลงพื้นที่ พบว่า วัดได้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา สวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์และอ่างล้างมือ สถานที่อากาศถ่ายเท มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และผู้จัดสำรับอาหารพระสงฆ์หยุดพูดคุยกันในขณะที่จัดสำรับอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19
4. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
หมู่ 7 จากการลงพื้นที่ พบว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา เช่น มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง เรียนผ่านระบบออนไลน์ การทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยง มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี

จากการปฏิบัติงาน ทำให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น ได้รู้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละเดือน การทำงานเป็นทีม การประสานงาน พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การพูดคุย การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ ซึ่งพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในครัวเรือน และมีความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น

 
 
 
 

 

 

อื่นๆ

เมนู