ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ และตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2 บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก ได้แก่ หญ้าแฝก ยางนา พะยูง ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นโดยกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง และศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองโสน ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทราบถึงการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน และได้มีการมอบหมายงานเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยให้มีการถ่ายภาพ และถ่ายคลิปวีดีโอ (แบบสั้นไม่เกิน 30 วินาที) ในขณะทำแบบสำรวจ และให้จัดเก็บไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอลงในระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้แก่แอดมินในการจัดทำวีดีโอประจำเดือน

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases ) ประจำเดือนกันยายน โดยพื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มประชาชน คือ หมู่ 2 บ้านหนองเสม็ด หมู่ 3 บ้านบุตาสุ่ม และหมู่ 4 บ้านหนองโจด ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ได้เริ่มทำแบบสำรวจศาสนสถาน สำนักสงฆ์บ้านหนองเสม็ดหนองปรือ และวัดหนองโจด โดยใช้แบบสำรวจดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )

1. มีการคัดกรอง ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์ หรือไม่

2. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น หรือไม่

3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ หรือไม่

4. มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม หรือไม่

5. จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือ จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือไม่

6. มีการทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณี มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุด เสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ โถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่ สำหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ หรือไม่

7. จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่

8. กรณี จัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้
– หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดปฏิบัติหน้าที่ แจ้งผู้นำ หรือหัวหน้างาน และไปพบแพทย์
– ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
– หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม
– ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง และ จัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน หรือ จัดให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว – ทำความสะอาดสถานที่ พื้นที่ หรืออุปกรณ์ เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะ อาหาร เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด กรณี มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน
– สถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรจัดให้มีการระบายอากาศได้ดี
– จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในสถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรมีการคัดแยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้ มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทุกวัน หรือไม่

เวลา 13.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจบ้านพักอาศัย โดยใช้แบบสำรวจดังต่อไปนี้

แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ( ประเมินรอบเดือนกันยายน )

1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า
– เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่
– ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่
– ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

 

 

อื่นๆ

เมนู