ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

วันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองยายและพิมพ์ตำบลหนองกงได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพริน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการประชุมซึ่งรายละเอียดของการประชุมนั้นมีดังนี้

1.ชี้แจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูล

2.ถ่ายวิดีโอและรูปภาพและส่งให้แอดมินผ่านทาง Google Drive

3.แบ่งพื้นที่ในการเก็บข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติงาน

หลังจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรก็ได้กล่าวชื่อชมการปฏิบัติงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าควรแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

วันที่ 11 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่ บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1.แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย

2.แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน

3.แบบสำรวจ สำหรับตลาด

4.แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

และทีมงานของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัยและแบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน เนื่องจากบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีโรงเรียนและตลาด

ในการสำรวจที่พักอาศัย

1.มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่ ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

ส่วนใหญ่ประชาชนมีการประเมินตนเองและคนในครอบครัวอยู่ตลอด เนื่องจากหวาดกลัวกับโรคโควิด-19 ในเหตุการณ์ปัจจุบัน และเมื่อมีผู้กลับจากต่างจังหวัดก็มีระเบียบการให้กักตัวตามกฎสาธารณะสุข

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

ประชาชนส่วนใหญ่แทบจะทุกคนมีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันอยู่ตลอด

3.มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

ประชาชนมีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากส่วนประชากรส่วนใหญ่ทำไร่ทำสวนทำนา เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะล้างมือทุกครั้ง และหลังรับประทานอาหาร หรือทุกครั้งที่มีการหยิบจับสิงของที่สกปรกมา

4.มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านรับประทานอาหารสุกอยู่เสมอ

5.ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

ประชาชนในหมู่บ้านไม่ใช้สิ่งของร่วมกันเป็นส่วนใหญ่

6.เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ประชาชนในหมู่บ้านเมื่อกลับจากที่ทำงานหรือนอกสถานที่ก็จะอาบน้ำชำระร่างกายอยู่เสมอ เนื่องจากประชานชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำสวน เมื่อกลับถึงบ้านร่างกายก็มีเหงื่อไครจึงต้องชำระร่างกายทุกครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู