1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HS01 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และ การอบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และ การอบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ. ศ. 2564
เวลา 16.00น. ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับฟังคำชี้แจงจาก อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม การติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน U2T ได้แก่
1. กลุ่มนักศึกษา ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลลงในระบบ
2. กลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสอบถาม กลุ่มตำบลมุ่งเป้า
3. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามครอบครัวผู้จ้างงาน ชุมชนภายใน ชุมชนภายนอก กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอปท. กลุ่มเอกชนในพื้นที่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T กลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน เช่น ชุมชน วัด แหล่งเกษตรกรรม ร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า คนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ทำให้คนในชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน ด้านศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ด้านสุขภาวะ ด้านความเป็นอยู่ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ทำให้คนในชุมชน ได้รับประโยชน์มากมายและมีการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนไปในระดับที่ดียิ่งขึ้นและ คนในชุมชนอยากให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมในด้านการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุภายใน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เช่น การส่งเสริมด้านงานฝีมือ การส่งเสริมด้านการทำขนมไทย การส่งเสริมด้านการปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T และ อาจารย์ประจำหลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยมีท่านอาจารย์ ดร. สินีนาฎ รามฤทธิ์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ การกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์
2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การกำหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตรส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนำมาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่งการออกแบบ และโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
3. การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ คือ การสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสาร และมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค กระตุ้นความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าให้ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
4. ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย 5 ข้อดังต่อไปนี้
4.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการ
4.2 กำหนดตราชื่อสินค้า คือ ตราสินค้าใช้เป็นชื่อ หรือ เครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์
4.3 วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ คือ วัสดุทีใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์แยกตามวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เป็นต้น
4.4 รูปทรงบรรจุภัณฑ์ คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงสวยงาม สามารถสร้างความประทับใจ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ และ สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไร
4.5 สีสันและกราฟิก คือ การใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกชื่อสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในได้
เวลา 11.00 น. กิจกรรมเวิร์คช็อป ผู้ปฏิบัติงาน U2T และ อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับผู้นำชุมชน ระดมความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ ตัวหนังสือข้อความพร้อมคำอธิบายถึงผลิตภัณฑ์และ ที่อยู่พร้อมช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น เพื่อรูปลักษณ์ภายนอกของกระสอบบรรจุผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม จะช่วยเพิ่มความน่าซื้อความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า เพิ่มเกรดราคาของสินค้า เพิ่มความน่าใช้งาน และ เพิ่มการตัดสินใจของผู้บริโภคได้
เวลา 12.00 น. ผู้ปฏิบัติงาน U2T อาจารย์ประจำหลักสูตร และ ผู้นำชุมชน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรพบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ เกี่ยวกับ การเขียนใบรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนบทความ การลงเวลางาน การเขียนใบลา และ ความตรงต่อเวลา ของผู้ปฏิบัติงาน U2T รายใหม่ และ รายเก่า
เวลา 14.00 น. ผู้ปฏิบัติงาน U2T อาจารย์ประจำหลักสูตร และ ผู้นำชุมชน เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วม การถอดองค์ความรู้จากการส่งเสริมกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล นำไปสู่การเสวนา และ การเสวนาเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลทางเลือกและทางรอดในยุค New normal ซึ่งจากการเข้ารับฟังการเสวนาในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบถึง หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิต ในยุค New Normal เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โคก หนอง นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน

สรุป จากการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนในชุมชน การประสานกับผู้นำชุมชน การวางแผนงาน การเเบ่งงานกับสมาชิกในทีม และ การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


อื่นๆ

เมนู