1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HSO1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

HSO1 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนตุลาคม 2564

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้กลุ่มตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564  ทางด้านอาจารย์ได้มอบหมายงานคู่มือการตอบแบบสอบถาม การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการ U2T โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิลผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือกระบวนการเก็บข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นหลักฐานข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดโครงการในอนาคตต่อไปและข้าพเจ้าได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาหมู่ที่ 1 ตำบลหนองหนองยายพิมพ์  ได้เรียนเชิญวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระผมได้เข้าฟังการบรรยายความรู้ หลักการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์สองข้อคือ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสม ป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้  การขึ้นรูป การบรรจุ เปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น นักออกแบบต้อง ใช้ความรู้และข้อมูลจากหลาย ๆ ด้านมาประกอบกัน จึงจะทำให้ผลงานออกแบบโครงสร้างนี้ผู้ออกแบบจึงต้องเริ่มตั้งแต่การสร้างแบบด้วยใช้การร่างแบบตามแนวความคิดของรูปร่างบรรจุภัณฑ์และสร้างภาพประกอบรายละเอียดด้วยการเขียนแบบแสดงรายละเอียดมาตราส่วนที่แน่นอนเพื่อแสดงให้ผู้ผลิตผู้เกี่ยวข้องเข้าใจอ่านแบบได้  การใช้ทักษะทางศิลปะในการออกแบบคือเครื่องมือที่ผู้ออกแบบจะต้องกระทำขึ้นมาเพื่อเป็นการนำเสนอต่อเจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลงานที่สำเร็จออกมามีประสิทธิภาพในการใช้งานจริง ในลำดับต่อไปได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เวลา 13.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดของการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ในลำดับต่อไป

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระผมทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับตำบลหนองกงและตำบลหนองโสน กิจกรรมเกี่ยวกับเสวนาเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล กิจกรรมถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น ในด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์และด้านประมง โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ ในด้านเกษตร มีการปรับพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ โคกหนองนา เพื่อจัดสรรการทำเกษตรขนาดย่อม มีการจัดการแก้ไขปัญหาสภาพดิน โดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะสม มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในด้านต่างๆ เช่น ต้นสักทอง ต้นยางนาและต้นพยุง มีการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ เพื่อการบริโภคและจำหน่าย ในด้านปศุสัตว์ มีการแบ่งพื้นที่ ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง เช่น วัว เป็ด ไก่ มีการเลี้ยงสัตว์โดยใช้อาหารที่สามารถผลิตเองได้ โดยมีการนำข้าวโพดบด ใบข้าวโพด มาทำเป็นอาหารสัตว์ เพื่อความประหยัดต้นทุน ในด้านประมง มีการเลี้ยงพันธุ์ปลา เช่น ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน เป็นต้น มีการกำจัดและบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา

ประโยชน์จากการทำโคกหนองนา

เกิดการพึ่งพาตนเอง มีผลผลิตไว้บริโภคและจำหน่าย ทำให้มีรายได้เข้าครัวเรือน มีการสร้างเครือข่ายโคกหนองนาจำนวนหลายแปลง เพื่อแบ่งปันความรู้ในการทำโคกหนองนาให้แก่กัน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปรับพื้นที่นาของตัวเองให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ

ปัญหาที่พบ

ปัญหาสภาพดินที่มีลักษณะเป็นดินแข็งมากกว่าดินร่วนและเป็นดินที่มีกรวดแข็งจำนวนมาก ทำให้ปลูกพืชค่อนข้างยาก ปัญหาสภาพน้ำ มีน้ำน้อย และแห้งแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตก

 

อื่นๆ

เมนู