HS01 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมโคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวนิรฌา ศรีเชียงหา ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet โดยมี อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการประชุม

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแบบสอบถามชื่อ U2T SRO1 แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มนักศึกษา ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ลูกจ้างโครงการ และกรอกข้อมูลที่กลุ่มงานประชาชนและกลุ่มงานบัณฑิตเก็บข้อมูลมาจากการลงพื้นที่ในระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยหัวข้อที่กล่าวมีดังต่อไปนี้

 1. การออกแบบโครงสร้าง วัสดุจะต้องมีความเหมาะสม รูปแบบจะต้องกลมกลืนและเหมาะกับสินค้า ขนาดต้องพอดีและรับน้ำหนักได้ การขึ้นรูปต้องพอดี และปิด-เปิดได้สะดวก
 2. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การจัดวางตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ และเครื่องหมายจะต้องมีความเหมาะสม จัดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
 3. ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจน กำหนดตราสินค้าชัดเจนน่า สนใจ และจำง่าย วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การขึ้นรูปทรงต้องมีความสวยงาม สร้างความประทับใจ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์

ในช่วงท้ายของการบรรยายอาจารย์ประจำหลักสูตรและวิทยากรได้ให้ช่วยกันเสนอชื่อผลิตภัณฑ์ และได้ข้อสรุปของชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อ “ยายพิมพ์”

ช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม และได้ชี้แจงขั้นตอนในการส่งงาน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกข้อมูลลงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมการเสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal โดยมีผู้เสวนาดังนี้

 1. พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง
 2. นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
 3. นางดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน ตำบลหนองโสน
 4. นายสมชิต ไชยชาติ พัฒนากรชุมชนชำนาญการ อำเภอนางรอง
 5. อาจารย์ดนัย สุริยวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำโคกหนองนามีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วนคือ โคก-หนอง-นา ดังนี้

 1. ด้านการเกษตร

– มีการจัดการแก้ปัญหาสภาพดินโดยปลูกพืชคลุมดินเพื่อปรับสภาพหน้าดิน

– มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยด้านต่างๆ

– มีการปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ เพื่อบริโภคและจำหน่าย

 1. ด้านปศุสัตว์

– มีการแบ่งพื้นที่ที่อยู่ของสัตว์เลี้ยง

– มีการเลี้ยงสัตว์โดยใช้อาหารที่สามารถผลิตได้เอง เช่นการนำเอารำข้าว ใบข้าวโพดมาทำเป็นอาหารสัตว์ เพื่อประหยัดต้นทุน

 1. ด้านการประมง

– มีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาเพื่อไว้จำหน่ายและไว้บริโภค

– มีการกำจัดและบำบัดน้ำเสียเพื่อให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงปลา

การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรของข้าพเจ้าประจำเดือนตุลาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อื่นๆ

เมนู