ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

              เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านทางแอพพลิเคชัน Google Meet ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจึงได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในกลุ่มให้มีความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลูกจ้างในโครงการ และการสัมภาษณ์ชุมชนภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเกษตร, หรือ ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตำบล เป็นต้น

             เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามข้างต้น โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของร้านสวนแคคตัส ที่อยู่ในตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสอบถามพบว่า ร้านสวนแคคตัสมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ เพราะโครงการช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาในด้านการจำหน่ายสินค้าที่ต้องนำเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายให้กับคนในชุมชน และจากการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลครบถ้วน

             เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ โดยมีวิทยากร คือ ดร. สินีนาฏ รามฤทธิ์ จากการอบรมทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้และเข้าใจหลักการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถนำความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองได้ ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรคำนึงถึงหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ ดังนี้

  1. ป้องกันผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการบรรจุอาหาร จะต้องสามารถป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับบรรยากาศภายนอก
  2. เก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป
  3. ยืดอายุผลิตภัณฑ์ ควรนำเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้นานขึ้น
  4. ความสะดวกในการใช้งาน
  5. ความประหยัดในการขนส่ง

             หลังเสร็จสิ้นการอบรมได้ร่วมกับคนในชุมชนออกแบบบรรจุภัณฑ์และเสนอชื่อตราสินค้าของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์ ซึ่งชื่อตราสินค้าที่ได้คือ “ปุ๋ยยายพิมพ์” ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และทันสมัยมากยิ่งขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นและตรงกับความต้องการของคนในชุมชน จากนั้นในช่วงบ่าย อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แนะแนวทางการเขียนรายงานการปฏิบัติงานและบทความประจำเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งรายเก่าและรายใหม่ทราบ เพื่อให้ปฏิบัติไปในทางเดียวกันและได้ผลงานที่ออกมาสมบูรณ์แบบ

             เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงาน “เสวนาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal ” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โคก หนอง นา โมเดลนั้น เป็นหลักการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร โดยผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ กลายเป็นความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงได้รับแนวคิดในการมองหาทางเลือกที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เน้นการพึ่งตนเองก่อนพึ่งผู้อื่น ซึ่งจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุขตลอดไป

อื่นๆ

เมนู