ข้าพเจ้านางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ต.หนองยายพิมพ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เวลา 16.00 น. และวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ให้กลุ่ม กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลาหมู่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เวลา 16.00 น. โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรแจกแจงงานให้ผู้ปฏิบัติงาน แบ่งหน้าที่การทำงานและลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละตำบล ทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามในส่วนที่ 2(ลูกจ้างโครงการ)และกรอกแบบสอบถามเข้าระบบ

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชนลงพื้นที่ทำกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลาหมู่ที่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประชุมในครั้งนี้ มี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ชาวบ้าน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน มีหัวข้อหลักของกิจกรรม คือ การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 อย่างด้วยกัน
1. ชนิดของวัสดุมีความเหมาะสมป้องกันสินค้าได้ตลอดอายุการวางขาย
2. รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า
3. ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้
4. การขึ้นรูป การบรรจุเปิด-ปิดสะดวก ไม่ยุ่งยาก
การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นเรื่องสำคัญสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงต้องศึกษาเรียนรู้ความต้องการของการตลาดความต้องการของผู้บริโภคและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กำหนดชื่อตราสินค้าตราสินค้าใช้เป็นชื่อและเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องกำหนดชื่อตราสินค้าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ
วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท วัสดุมีคุณสมบัติทั้งข้อดีและข้อเสีย ในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการนำกลับมาใช้ใหม่
รูปทรง บรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างสวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้
สีสันและกราฟฟิค  สีสันและกราฟฟิค คือการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงตราสินค้าลักษณะผลิตภัณฑ์

เมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านได้อบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว ได้ช่วยกันออกความคิดเห็นรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ และโลโก้โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเสนอชื่อแบรนด์ปุ๋ยเพื่อโหวตชื่อที่ได้คะแนนมากที่สุด และการโหวตชื่อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ปุ๋ยยายพิมพ์ ส่วนโลโก้ จะให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ รูปปั้นยายพิมพ์

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู