ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

 

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการประชุมซึ่งรายละเอียดของการประชุมนั้นมีดังนี้

ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรกล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ทั้งสองตำบลอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นจึงเริ่มชี้แจงรายละเอียดในการลงพื้นที่ประจำเดือนตุลาคมของแต่ละตำบล

ซึ่งทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับมอบหมายจากส่วนกลางให้ชี้แจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลประจำเดือนตุลาคมซึ่งเป็นแบบสอบถามใหม่ชื่อ  U2T-SROI เป็นแบบสอบถามเร่งด่วนจึงได้มีการเร่งเก็บข้อมูลให้เสร็จโดยเร็ว โดยข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามในส่วนที่ 2(ลูกจ้างโครงการ)เพียงอย่างเดียวและคอยกรอกแบบสอบถามส่วนอื่นเข้าระบบเท่านั้น

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า คือ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ทีมปฏิบัติงานและชาวบ้านในชุมชนซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญวิทยากรจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาอบรมในครั้งนี้ จากการอบรมสามารถแบ่งขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ดังนี้

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

2. กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand)

3. วัตถุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

4. รูปทรงบรรจุภัณฑ์

5. สีสันและกราฟฟิก

เมื่ออบรมเสร็จสิ้นข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้จดบันทึกสรุปการอบรม โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดตามความต้องการของชุมชน

กิจกรรมในช่วงบ่ายหลังรับประทานอาหารกลางวันเป็นการอบรมจากอาจารย์ประจำหลักสูตรแก่ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ในการเขียนบทความและรายงานผลปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้องและความสะดวกแก่อาจารย์ผู้ตรวจ

          เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 กลุ่มปฏิบัติงานนักศึกษาได้นัดหมายกัน ณ บริเวณใต้ตึก 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อแบ่งแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและนำไปกรอกลงระบบต่อไป

          เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบสอบถามตามที่ได้รับผิดชอบลงระบบเรียบร้อยโดยมิได้มีเหตุบกพร่องแต่อย่างใด

 

อื่นๆ

เมนู