ดิฉันนางสาวอุทัยทิพย์ บุญญาคุณานนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ดิฉันขอนำเสนอการปฏิบัติงานประจําเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 ดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด นัดผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงและมอบหมายงานเพื่อนำข้อมูลส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม โดยการทำแบบสอบถาม SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ และสามารถนำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้พัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมไปถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อชุมชน ซึ่งงานที่กลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ได้รับมอบหมายคือ ทำแบบสอบถาม SROI กลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 1 ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นำชุมชน/เกษตรกร และกลุ่มเป้าหมายลำดับที่ 2 ลูกจ้างโครงการ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ ทำการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ณ ศาลาประชาคมบ้านจาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตรงกับวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำตำบลหนองยายพิมพ์ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้รับเกียรติให้เข้าในที่ประชุม แนะนำตัวพร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ในการทำงานและขอบข่ายของงานให้ที่ประชุมทราบ ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากท่านผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ผลการทำแบบสอบถาม SROI จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์หมู่ 1 รวมถึงสมาชิกวิสาหกิจปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ได้เข้าร่วมอบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมีวิทยากร ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เนื้อหาการอบรมมีดังต่อไปนี้

1.หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์
2. การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์
3.ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
4.ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
– กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
– กำหนดชื่อตราสินค้า (Brand)
– วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
– รูปทรงบรรจุภัณฑ์
– สีสันและกราฟฟิค

หลังจากอบรมแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดและปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยเริ่มจากการเสนอชื่อแบรนด์ และระดมความคิดออกแบบโลโก้ประจำแบรนด์ ผลสรุปชื่อแบรนด์ที่ช่วยกันคิดคือ ปุ๋ยยายพิมพ์ และโลโก้แบรนด์คือรูปปั้นยายพิมพ์ จากตำนานเรื่องเล่าที่มาของชื่อหมู่บ้านหนองยายพิมพ์

เวลา 13.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนส่งแบบสอบถาม SROI โดยแยกส่งตามกลุ่มนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน พร้อมทั้งแนะนำผู้ปฏิบัติงานใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครั้งที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 13 คน โดยให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู