ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 5 ตุลาคม 2564 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เวลา 16.00 น. เพื่อชี้แจงงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม และแบ่งหน้าที่การทำงาน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละตำบล การทำแบบสอบถามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T  ทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายเรื่องลูกจ้างโครงการและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และให้ทีมนักศึกษากรองข้อมูลลงในระบบเมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเรียบร้อย

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า ร่วมกับกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน เวลา 09.00 น. อบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ศาลาหมู่ที่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรหลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ คือ

หัวข้อหลัก คือ การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดกลุ่มลูกค้า ที่มีลักษณะและความต้องการคล้ายกันอยู่ร่วมกันพร้อมกับพิจารณาเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมายที่สามารถตอบสนองและดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจเลือกทุกส่วนตลาดเป็นตลาดเป้าหมายหรืออาจเลือกตลาดเป้าหมายเพียงบางส่วนตลาดได้แต่ต้องเป็นส่วนตลาดที่สามารถสร้างกำไรในระยะยาวให้กับธุรกิจ

รูปทรงบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลป์สำหรับใช้แก้ ปัญหา ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจำหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจำหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

และเมื่อทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับชาวบ้านได้อบรมการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ช่วยกันออกความคิดเห็นรูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ชื่อแบรนด์ และโลโก้ โดยทุกคนเสนอชื่อแบรนด์ปุ๋ยเพื่อโหวตชื่อที่ได้คะแนนมากที่สุด และการโหวตชื่อที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ปุ๋ยยายพิมพ์ ส่วนโลโก้ จะให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือ รูปปั้นยายพิมพ์

เวลา 12.00 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับชาวบ้าน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

เวลา 13.00 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคน นำเอกสารที่ได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมายส่งอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในโครง U2T ให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบถึงขั้นตอนการลงพื้นที่ การอบรมหลักสูตร4ด้าน การเขียนบทความ รวมถึงการส่งงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทีมนักศึกษามารับเอกสารแบบสอบถามที่ทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อให้ทีมนักศึกษาทุกคนแบ่งงานและกรอกข้อมูลลงในระบบตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าประจำเดือนตุลาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อื่นๆ

เมนู