1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HS01 การเสวนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง (Quadruple Helix) จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 การเสวนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง (Quadruple Helix) จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้เข้าร่วมการเสวนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง (Quadruple Helix) จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา จากการเข้ารับฟังทำให้ดิฉันได้ทราบถึงความหมายของ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
“จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการปรับใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีให้เหมาะสมและเป็นการเปิดแนวคิด BCG โมเดลเศรษฐกิจใหม่พัฒนาสู่โครงการและแผนงานสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายใต้การยกระดับแพลตฟอร์มเป็นกลไก ขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมของไทยแลนด์ 4.0 และการสร้างโมเดลใหม่ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงนำไปสู่นวัตกรรม ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน บีซีจีโมเดล เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์ปรับปรุงอย่างมีกระบวนการ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ยั่วยุ และส่งเสริมประชาชน ในชนบทให้เกิดความคิดริเริ่มขึ้น และเสริมสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ. ศ. 2564
เวลา 10.30 น. ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจ เกษตรกร พืช สัตว์ ภูมิปัญญา และ แหล่งน้ำ ภายในตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงคีย์ข้อมูลลงในระบบภายใน วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ โควิด19 ภายในตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ โควิด19 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพก่อสร้าง เกิดการว่างงาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงต้องย้ายกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป เป็นต้น

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำ PowerPoint ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ด้านวัฒนธรรม (ภาษาถิ่น )ได้แก่ ภาษาส่วย ภาษาไทยโคราช ภาษาอีสาน
2. ด้านงานหัตถกรรม ได้แก่ ตุ๊กตากะลามะพร้าว งานจัดสานตะกร้า ทอเสื่อกก ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา และ เตาถ่าน
3. ด้านคติธรรมความคิดและความเชื่อ ได้แก่ หมอเป่ารักษากระดูก หมอพราหมณ์ทำพิธีเรียกขวัญและพิธีกรรมทางศาสนา
4. ด้านการแปรรูปอาหาร ได้แก่ กล้วยฉาบ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หมูกระจก ขนมไทย เช่น ขนมฝักบัว ขนมมุก เป็นต้น

จากการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคนในชุมชน การประสานงานกับผู้นำชุมชน การวางแผนงาน การเเบ่งงานให้กับสมาชิกในทีม และ การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
อื่นๆ

เมนู