กิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายขอเชิญผู้ปฏิบัติงาน u2t เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Quadruple Helix: จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”  ณ ศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC อาคาร 25 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การเสวนาผ่านระบบ ZOOM ได้แก่ เรื่อง Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Smart Prople พลเมืองอัจฉริยะ

Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์  แนวคิด “ขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste)” เป็นแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ ซึ่งหัวสำคัญของแนวคิดขยะเหลือศูนย์ คือ การจัดขยะที่ต้นทาง เน้นการลดขยะการใช้ซ้ำ และการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด ซึ่งแตกต่างจากการจัดการขยะในปัจจุบันที่เน้นการกำจัดหรือจัดการขยะที่ปลายทาอง มากกว่าการแก้ไขต้นทาง โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเอง และทุกคนในครองครัวลงมือทำได้ทันที

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจำนวนมาก ได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

Smart Prople พลเมืองอัจฉริยะ  พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) หมายถึง เมืองที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจตลอดจนเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.30 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564  ทางด้านอาจารย์ได้มอบหมายงานแบบสำรวจการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชนพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยโครงการ U2T รวบรวมนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ร่วมกับประชาชน เพื่อลงพื้นที่ทำงานชุมชนพร้อมกัน เช่น การจัดทำข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตำบลนั้น ๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของการสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ด้วยความร่วมมือของทีมงานจึงทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่  7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ชาวนาได้ผลผลิตที่สูงโดยการปลูกด้วยข้าวพันธุ์ดี วิธีการปลูกและดูแลรักษาดี มีการป้องกันกำจัดโรค และแมลงศัตรูข้าว มีการกำจัดวัชพืช มีการใส่ปุ๋ยในนาข้าว มีการรักษาระดับน้ำในนาข้าวพันธุ์ดีจะให้ผลิตผลสูง

เมื่อวันจันทร์ที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00  น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ชาวนาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตและชาวนาได้พบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ข้าวเปลือกที่ได้กิโลกรัมละ 5-6 บาท จากปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำขณะนี้ เป็นปัญหาของกลไกการตลาด เป็นสภาวการณ์ปกติ เนื่องจากการใช้ข้าวมีปริมาณที่ลดลง จำนวนผู้บริโภคลดลง จำนวนของการส่งออกลดลง จึงส่งผลให้การค้าลดลง ราคาก็ลดลงตามปกติของกลไกการตลาด

เมื่อวันพุธที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00  น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  จากการสอบถามข้อมูลพบว่าวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการแปรรูปอาหารมีราคาที่สูงขึ้น ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบกับพายุหลายลูกที่พัดผ่านมา ทำให้เกิดฝนตกหนัก ซึ่งผลที่ตามมาคือ น้ำท่วม และนอกจากน้ำท่วมจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนขอประชาชนแล้วพื้นที่ทางการเกษตรหลายแห่งเสียหายจากน้ำพวกนี้ด้วยผลกระทบที่ตามมาคือ ราคาผักบางประเภทได้ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาของโควิด ที่มาซ้ำเติมอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู