ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

             เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ผ่านทางแอพพลิเคชัน Zoom Meeting ซึ่งจตุรภาคีทั้งสี่ ได้แก่ ชุมชน, ภาครัฐ, ภาคเอกชน, และมหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนชุมชน เน้นการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ โดยเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  คุณธรรม และความสุข   ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างแท้จริง

             เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านทางแอพพลิเคชัน Google Meet โดยได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T หัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น และนำเสนอผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านโปรแกรม Power Point โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้นัดหมายกันภายในกลุ่มเพื่อจะได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

             เมื่อวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ผ่านทางแอพพลิเคชัน Google Meet  โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  1. Pain Point นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  2. Social Recognition เป็นการนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในแต่ละหมู่บ้าน
  3. รูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. Storytelling ตำบลหนองยายพิมพ์

             ในการวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองยายพิมพ์นั้น ได้รับความมือจากสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

             เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T หัวข้อเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในหมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นปลูกข้าวเป็นหลัก รองลงมาคือ พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย เป็นต้น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในชุมชนเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลครบถ้วน

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการควบคุมอารมณ์ การพูด เป็นต้น  พร้อมทั้งได้เห็นความสามัคคีกันของคนในชุมชนและสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งถ้าหากทุกคนมีความสามัคคีกัน ก็จะทำให้งานมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู