ข้าพเจ้า นาย ประสิทธิ์ หาญสุวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHS01 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)​ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564     

                วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมเสวนา   Quadruple Helix : จตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 น.เป็นการเปิดงานโดยรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการเข้าสู่เนื้อหาในการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

                1.นายคำเดื่อง ภาษี ประธานปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์

                2.รองศาสตราจารย์ ดร. ปรสารท เนืองเฉลิม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                3.นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน

                4.นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้า จังหวัดบุรีรัมย์

                5.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ร่วมให้ความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์มากมายต่อการพัฒนาของมนุษย์ในยุคที่ทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิทัล สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ในการเสวนาหัวข้อจตุรภาคีสี่ประสานสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นการให้คำแนะนำในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยมีจตุรภาคีสี่ประสานได้แก่ 1.มหาวิทยาลัย 2.ชุมชน 3.หน่วยงานเอกชน 4.หน่วยงานราชการ  ในการเสวนาครั้งนี้วิทยากรทุกท่านได้ให้ความรู้และแนวคิดไปในทางส่งเสริมให้เกิดความกล้าคิด กล้าทำ รู้จักเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นผลดีกับการพัฒนาชุมชน ทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิดและสามารถประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกับประชาชนในชุมชนได้

                วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วย ประทวน คำเสนา เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกงมี 2 สูตร คือ 

                – สูตรปุ๋ย ว ว. 6-3-3 (เร่งต้น)​ ส่วนผสมคือ                 

1.แม่ปุ๋ย  46-0-0     จำนวน   11   กก.

2.แม่ปุ๋ย  18-46-0   จำนวน     7   กก.

3.แม่ปุ๋ย  0-0-60      จำนวน    5   กก. 

4.ปุ๋ยอินทรีย์​            จำนวน   77  กก.             รวม 100 กก.                                                             

                 -​ สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอกผล)​ส่วนผสม คือ           

1.แม่ปุ๋ย   46-0-0         จำนวน     2   กก.

2.แม่ปุ๋ย   18-46-0       จำนวน     13  กก.

3.แม่ปุ๋ย    0-0-60        จำนวน     10  กก.

 4.ปุ๋ยอินทรีย์​                จำนวน     75  กก.      รวม   100   กก.                                                           

                วิธีการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองกง คือ บดแม่ปุ๋ยต่างๆให้ละเอียดและเข้ากันจากนั้นนำมาผสมกันตามสูตรข้างต้นและทำการอัดเม็ดเมื่อได้ปุ๋ยที่อัดเม็ดออกมาเรียบร้อยแล้วนำมาตากแดดประมาณ 4-5 ชั่วโมงหรือจนกว่าปุ๋ยจะแห้งและทำการบรรจุอัดลงกระสอบเป็นที่เรียบร้อย                                                                       

                ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  1.เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน   2.ช่วยในการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ในดินทำให้ธาตุอาหารถูกพืชนำไปใช้ได้รวดเร็วขึ้น   3.ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน    4.ช่วยต้านการแพร่ของจุลินทรีย์ก่อโรคพืชชนิดต่างๆในดิน   5.ทำให้ดินมีความร่วนซุย   6.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงแร่ธาตุของพืชจากปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอื่นที่เกษตรกรใส่   7.มีธาตุอาหารเสริมอยู่มากมายกว่าปุ๋ยเคมี   8.ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน       

                 การอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อตัวข้าพเจ้าเองที่ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม ได้ทักษะในการใช้ชีวิต และถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชนในหมู่บ้านเนื่องจากว่าประชาชนในหมู่บ้านนั้นนิยมปลูกผักไว้บริโภคเองภายในครอบครัวและใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการดูแลบำรุงผักไม่นิยมใช้สารเคมี

     

อื่นๆ

เมนู