ข้าพเจ้านางสาวธัญชนก กองน้อย ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   

หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Quadruple Helix) วัตถุประสงค์ในการจัดเสวนาคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และ เพื่อที่จะประสานเครือค่ายชุมชน ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชาวบ้านและขับเคลื่อนชุมชน จตุรภาคีสี่ประสาน เป็นการประสานงานระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ มหาวิทยาลัย เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในชุมชนอย่างแท้จริง

เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals–SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่

เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน (No Poverty) คือ การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ เช่น ประชาชนมีรายรับที่เพียงพอต่อรายจ่าย มีน้ำ อาหาร และ สุขอนามัยที่เพียงพอ เป็นต้น

เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) คือ ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health And Well-Being) คือ การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education) คือ การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) คือ การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมกับอาจารย์ประจำตำบล และ ทีมงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน มีการแบ่งหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระบบ cbd.u2t.at.th  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่บ้านต่างๆ ในชุมชน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ประชุมออนไลน์ ร่วมกับทีมงานกลุ่มบัณฑิต เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนเกี่ยวกับภูมิปัญญาในชุมชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจุดอ่อนที่พบ ได้แก่

  1. ภูมิปัญญาในชุมชนไม่มีผู้สนับสนุนหรือต่อยอด ทำให้ไม่แพร่หลายและอาจจะสูญหายไป เพราะไม่มีผู้สืบสานต่อ
  2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย
  3. ไม่มีผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาล และ วัตถุดิบบางอย่างไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ทำให้มีการจำกัดเวลาของผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยฉาบ
  4. ขาดช่องทางในการจำหน่าย ไม่มีการประชาสัมพันธ์
  5. ยังไม่มีกลุ่มอาชีพ และ หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน

เมื่อวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องถิ่น หมู่8 บ้านจาน ตำบลหนองยายพิมพ์ ในระบบ cbd.u2t.at.th  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนาปีการทำสวน การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกผลไม้เพื่อแปรรูปและจำหน่าย และ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้าน ส่งผลให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลล่าช้า ทั้งนี้ทีมงานปฏิบัติงานจะลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู