(บทความการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ข้าพเจ้า นายชูเกียรติ ชาวสวน ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประเภทนักศึกษา

  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

           เนื่องด้วยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการว่าจ้าง นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ซึ่งข้าพเจ้า นายชูเกียรติ ชาวสวน ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานใหม่ แทนผู้ปฏิบัติงานเก่า น.ส.ภาวินี ละสระน้อย รวมระยะเวลาสัญญาว่าจ้าง 2 เดือน (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง ประเภทกลุ่มงานนักศึกษา  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานในระยะเวลาของโครงการ (เฟส1) การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม จึงนับว่าเป็นการสรุปและประมวลผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาสัญญาว่าจ้าง ซึ่งในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และมีผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

              เวลา 13.30 น. ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับผู้ปฏิบัติงานในตำบลที่รับผิดชอบ ได้แก่

1. กลุ่มนักศึกษา

2. กลุ่มบัณฑิต

3. กลุ่มประชาชน

4.อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

                     ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงใส้เดือนและการเก็บเกี่ยวมูลใส้เดือนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงใส้เดือน ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเลี้ยงใส้เดือนและการเก็บเกี่ยวมูลใส้เดือน โดยมีกำนันประจำตำบลหนองยายพิมพ์นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง (กำนันต๋อง) เป็นวิทยากรและผู้กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติงาน และมี นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ (พี่สำราญ) หัวหน้าคุ้ม 1 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนและการเก็บเกี่ยวมูลใส้เดือนจากประสบการณ์ตรง และหลังจากการอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการมอบโลโก้ยายพิมพ์เพื่อเป็นโลโก้บรรจุภัณฑ์ปุ๋ย เป็นต้นแบบในกาารพัฒนาผลผลิตของตำบลต่อไปในอนาคต โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานพอสังเขปดังนี้

อุปกรณ์ในการเลี้ยงใส้เดือน

                    ในเบื้องต้นนายสำราญ ได้กล่าวว่า การจะเลี้ยงใส้เดือนนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างโรงเรือนเพื่อเป็นที่สำหรับเลี้ยงใส้เดือน เนื่องจากการเลี้ยงใส้เดือนจะต้องเลี้ยงในที่ร่ม และการเลี้ยงใส้เดือนนั้นแต่ละพื้นที่จะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกัน บางที่ใช้บ่อซีเมนต์บางที่ใช้กะละมังในการเลี้ยง หรือบางที่ใช้วิธีเลี้ยงแบบในพื้นราบ  บางที่สร้างเป็นคอนโด แต่ในการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้นายสำราญ สาทิพย์จันทร์ เกษตรกรเพาะเลี้ยงใส้เดือน ได้มีการเลี้ยงแบบบ่อปูนซีเมนต์สลับกับการทดเลี้ยงในกะละมังในพื้นราบ  ซึ่งการลงทุนกับอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยง มีดังนี้

1.บ่อซีเมนต์และฝาปิดล่างรวมทั้งปูนซีเมนต์ในการเทพื้นท่อ ราคา 200-300บาท/1 ท่อ

2.มูลวัว 30บาท/ถุง

3.ขุยมะพร้าว 30บาท/ถุง

4.ใส้เดือนพันธ์ุ AF  กิโลกรัมละ 700-800บาท

การเลี้ยงใส้เดือน

1.ในการเลี้ยงใส้เดือนเริ่มต้นจากการ เตรียมบ่อ โดยบ่อซีเมนต์จะต้องมีการเจาะรูเชื่อมต่อกัน เพื่อระบายน้ำออก ทั้งนี้น้ำที่ระบายออกไปนั้นสามารถนำไปเป็นปุ๋ยรดต้นไม้ต่อไปได้

2.ในขั้นตอนต่อไป จะต้องนำต้นกล้วยหั่นท่อนมาแช่น้ำไว้ในบ่อปูน เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้เพื่อลดความเค็มของปูนซีเมนต์ เนื้องจากใส้เดือนอาจตายได้จากความเค็มของปูน

3.นำมูลวัว 1 กระสอบ แช่น้ำเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน เพื่อลดความเค็มก่อนนำมาลงบ่อ

4.นำขุยมะพร้าวมาลงบ่อโดยขุยมะพร้าวจะต้องผ่านการแช่น้ำมาก่อน

5.นำใส้เดือนพันธุ์ AF มาลงบ่อโดยอัตราส่วนต่อบ่อคือ 1 กิโลกรัม (ถ้าใส่จริง ใส้เดือนจะแค่ ครึ่งกิโลกรัมเนื่องจากมีดินในการเลี้ยงด้วย) หลังจากนั้นจะต้องรดน้ำทุกวัน เป็นเวลา 20 วันนับจากการเริ่มเลี้ยง หลังจาก 20 วันแล้ว จะหยุดรดน้ำเพื่อให้หน้าดินเริ่มแห้งเพื่อที่จะนำบริเวณหน้าดินมากรอง/ร่อนเอามูลใส้เดือนเพื่อจำหน่ายต่อไป

 

ข้อควรรู้ในการเลี้ยงใส้เดือน (จากการสอบถามข้อมูลผู้เลี้ยงโดยตรงของผู้ปฏิบัติงาน)

1.การเลือกพันธ์ุใส้เดือน เป็นพันธุ์ AF นั้น เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่แข็งแรง ทนทาน ทนโรค เลี้ยงง่ายไม่ตายง่าย

2.อาหารของใส้เดือน คือ เศษผักผลไม้

3.ในการร่อนปุ๋ยมูลใส้เดือนนั้น หลังเสร็จสิ้นจะไม่นำมูลไปตากแดดเช่นกับการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด แต่จะนำไปผึ่งลมให้แห้งเนื่องจากการตากแดด จะลดคุณภาพของปุ๋ย

4.การขยายพันธ์ุใส้เดือนจะขยายในบ่อเดียวกัน โดยการขยายนั้น จะนำผลไม้ไปโป๊ะไว้ด้านบนดินเลี้ยง แล้วใส้เดือนจะขึ้นมากิน หลังจากนั้นสามารถนำมาขยายได้โดยจะเห็นใส้เดือนปรากฏใต้เปลือกผลไม้เป็นกลุ่ม

5.ขณะขยายพันธุ์ หากใส้เดือนขาด จะมีส่วนที่ตายและอีกส่วนจะขยายต่อไปได้

6.การขยายพันธุ์จะขยายได้ตลอด หากดินหมดสามารถเพิ่มมูลวัวและขุยมะพร้าวเพื่อผลผลิตต่อไปได้เรื่อย ๆ

7.การจำหน่ายปุ๋ยมูลใส้เดือน จะจำหน่ายอยู่ที่ ถุงละ 35 บาท 3 ถุง 100 บาท

8.น้ำใส้เดือนที่ไหลออกจากบ่อ สามารถนำไปผสมน้ำรดต้นไม้ เจริญงอกงามได้ดี

9.การเลี้ยงใส้เดือนสามารถเลี้ยงในกะละมังได้ โดยจะต้องเจาะรูให้มีการระบายน้ำ หรือบางที่ ทำเป็นแบบคอนโด

 

การปฏิบัติงานและการอบรมทักษะอื่น ๆ

1.  ในสืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนได้รับมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานให้อบรมเสริมทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านสังคม  ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อบรมครบตามที่กำหนดและได้รายงานผลการอบรมทักษะให้ทางแอดมินได้รับทราบรวมถึงรายงานผลไปยังส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ครบถ้วน

2.เป็นกำลังใจและร่วมโหวตคะแนนการประกวดในการแข่งขัน แฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมไบเทค เมืองทองธานี ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านการคัดเลือกแข่งขันในระดับประเทศ ถึง 3 ทีม ทั้งนี้ มีสองทีมได้รับรางวัลระดับประเทศ จึงขอแสดงความยินดีกับ

– ทีม “ตำบลเจริญสุข” จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
– ทีม “ผการันดูล” จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล Popular Vote พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
                         จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานในหลายๆด้าน ทั้งเรื่องการเขียนบทความ การทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร กระบวนการทำงาน และความสามัคคี  ตลอดระยะเวลาที่ทำงาน ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง อีกทั้งตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการที่ได้มีการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริม ยกระดับให้กับชุมชน ตำบล และประเทศชาติ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อบรม ด้วยดีเสมอมา…จากการปฏิบัติงานตลอดโครงการเริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร แอดมิน ที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเขียนรายงาน การทำรายงานจนกระทั่งสมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติงาน    การเรียบเรียงเนื้อหา การส่งเอกสาร  ในการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน  หากตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้ากระทำการใดโดยมิชอบ ทั้งวาจาและการประพฤติบัติก็ดี หรือในด้านการปฏิบัติตามแผนงานหากมีส่วนใดจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้าพเจ้าขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต……
นายชูเกียรติ ชาวสวน ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา 
ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู