ดิฉันนางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานสถานภาพตำบล แบบฟอร์ม 05 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศได้เเก่ 1 สถานภาพตำบล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทั่วไป สถานภาพด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ สถานภาพด้านการศึกษา สถานภาพด้านรายได้ สถานภาพการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ
2. การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ
3. กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือนเพื่อการพัฒนา
4. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ในมิติในแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ
5. โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 13.30 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองยายพิมพ์ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร HS01การทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ได้เข้าร่วมการอบรมวิธีการเลี้ยงไส้เดือน โดยมี นางฉะไมพร แผ้วพลสง กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินและ ประโยชน์ของไส้เดือนดิน

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินมี 2 วิธี ดังนี้

1. วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในบ่อซีเมนต์
1.1 ใส่มูลวัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1 กระสอบ แล้วทำให้มูลวัวเย็นหรือคลายความร้อนแล้วรดน้ำประมาณ 1-2 อาทิตย์
1.2 วิธีการวัดค่าความเย็นว่ามูลวัวเย็นพร้อมใช้หรือยังให้ใช้มือล้วงลงไปในมูลวัวถ้ามือเราเย็นก็หมายถึงมูลวัวพร้อมใช้ทำปุ๋ยแล้ว
1.3 พอมูลวัวเย็นได้ที่แล้วให้นำไส้เดือนดินพันธุ์เอเอฟใส่ลงไปบนมูลวัวประมาณ 1-2 กิโลกรัม ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องฝังตัวไส้เดือนลงใต้มูลวัวเพราะถ้ามูลวัวเย็นได้ที่ไส้เดือนจะทำการฝังตัวลงใต้มูลวัวเอง
1.4 ให้ความชื้นโดยการรดน้ำ 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนไปใช้กับพืชผักสวนครัว เป็นต้น

2. วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนในกะละมัง
2.1 นำกะละมังไปเจาะรูโดยใช้สว่าน 2 หุน เจาะให้ทั่วกะละมัง เพื่อให้น้ำไหลผ่านออกได้สะดวก
2.2 นำมูลวัวมาทำการรดน้ำให้มูลวัวเปียกเพื่อล้างความร้อนของมูลวัวและแก๊สออกให้หมด
2.3 รดน้ำมูลวัว ประมาณ 1-2 อาทิตย์ แล้วแต่ความร้อนของมูลวัวนำกากมะพร้าวสับมาผสมประมาณ 30% ของมูลวัว 70 % นำมูลวัวและกากมะพร้าวมาผสมให้เข้ากันแล้วนำไปใส่ในกะละมังประมาณครึ่งกะละมัง
2.4 ใส่ไส้เดือน 3 ขีด ลงบนมูลวัวผสมไว้ในกะละมังแล้วนำไว้ในโรงเรือนที่เย็นโดยทำเป็นชั้นเหล็กหรือชั้นท่อพีวีซีก็ได้ไส้เดือนชอบความชื้นและเย็น
2.5 รดน้ำให้ความชื้นกับไส้เดือน 3-4 วันต่อครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน เราก็จะได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเต็มกะละมังสามารถนำไปใส่พืช เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน

1. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น
2. ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืชแม้จะใช้ในปริมาณมาก
3. ไม่มีกลิ่นและยังช่วยในการดับกลิ่น
4. ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อให้สะอาด
5. ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
6. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและช่วยในการกำจัดแมลง

สรุป จากการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสานงานกับผู้นำชุมชน การวางแผนงาน การเเบ่งงานให้กับสมาชิกในทีม การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ ได้ความรู้จากการอบรมการเลี้ยงไส้เดือน ประโยชน์ของการเลี้ยงไส้เดือน การสร้างรายได้ในชุมชน
อื่นๆ

เมนู