ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำแบบรายงาน 05 หรือ รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ซึ่งในรายงานนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้

  1. สถานภาพตำบล
  2. การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย 16 ประการ
  3. กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา
  4. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ
  5. โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย

     ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจึงได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการจัดทำรายงานส่วนต่างๆ ให้มีความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนที่ 1 สถานภาพตำบล

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ขอข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์ เพื่อทำแบบรายงาน 05 หรือ รายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของตำบล, สถานภาพด้านสุขภาพ, สถานภาพด้านความเป็นอยู่, สถานภาพด้านการศึกษา, สถานภาพด้านรายได้, และสถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ จากการลงพื้นที่ขอข้อมูลได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นอย่างดี และได้ข้อมูลประกอบการทำรายงานครบถ้วน

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ โดยมีวิทยากร คือ คุณฉะไมพร แผ้วพลสง และคุณสำราญ สาทิพย์จันทร์ จากการอบรมทำให้ทราบว่า วิธีการเลี้ยงไส้เดือน มีอยู่ 2 วิธี คือ การเลี้ยงในกาละมัง และในบ่อซีเมนต์ ซึ่งแต่ละวิธีมีต้นทุนในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน จะเหมือนกันในเรื่องของอาหารและสภาพแวดล้อม เพราะไส้เดือนส่วนใหญ่มักจะกินมูลวัว มูลควายเป็นอาหารหลัก อาจจะเสริมผักผลไม้ด้วยก็ได้ ส่วนบริเวณที่เลี้ยงไส้เดือนควรเป็นที่โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงแดดส่องเล็กน้อย และประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือน มีดังนี้

  1. มีธาตุอาหารที่เหมาะแก่พืชทุกชนิด เป็นอินทรีย์ 100% ปลอดสารพิษ
  2. ช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  3. ไม่ทำให้เกิดรากไหม้ในพืช แม้ใช้ในปริมาณมาก
  4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและดินก้นบ่อได้ ทั้งในบ่อปลา และบ่อกุ้ง

     หลังเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ร่วมกันส่งมอบสติ๊กเกอร์ติดบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนแท้ 100 % ตรายายพิมพ์ ให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด บ้านหนองยายพิมพ์ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปดูสถานที่เลี้ยงไส้เดือนในหมู่บ้านและชมการสาธิตวิธีการนำมูลไส้เดือนมาร่อนในตะแกรง เพื่อนำไปผึ่งลมให้แห้งและบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย

     การปฏิบัติงานตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม ทักษะการควบคุมอารมณ์ การพูด และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  รวมไปถึงความรู้จากการอบรมวิธีการเลี้ยงไส้เดือนและประโยชน์ของมูลไส้เดือน สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนและเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้ยั่งยืนสืบต่อไป

อื่นๆ

เมนู