ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ข้าพเจ้าพร้อมทีมปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการโดยมีรายละเอียดดังนี้

     เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการแบบออนไซต์ เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มเติมทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนาอาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรมาร่วมเสวนาในการหาแนวทางการจัดทำหลักสูตร 5 ท่าน

  1. คุณสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับฝีมือแรงงาน มาตรฐานของฝีมือแรงงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากคน คือปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ สิ่งสำคัญในการจัดทำหลักสูตรในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปต้องเลือกวิชาที่เหมาะสมกับบริบทและการเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับงาน
  2. คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป้าหมายหลักคือประชาชนทั่วไปสามารถทำได้จริงและต่อยอดได้ วิทยากรส่วนมากเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย ปัญหาและอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับช่วงวัยของผู้เรียน และเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้าไม่ถึงในพื้นที่ที่ให้บริการ
  3. คุณปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์จากปัญหาของชุมชนก่อนการพัฒนาเป็นหลักสูตรต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ ความสะดวกทั้งในเวลาและสถานที่ทำให้มีแนวคิดทำเป็นหลักสูตร “หนึ่งหลักสูตร หนึ่งฤดูกาล”
  4. คุณอาทิตย์ จำปาพุฒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โครงสร้างหลักสูตรเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก การจัดทำหลักสูตรอบรมมีความหลากหลายจัดตามประเภทการเกษตร เน้นอาชีพของชุมชนนอกระบบที่ยังไม่มีอาชีพ กลุ่มที่มีอาชีพอยู่แล้วอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดในส่วนของชุมชนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อบรรลุถึงความต้องการของชุมชนที่แท้จริง
  5. ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ต่อไปในอนาคตการเรียนการสอนในภาคปกติจะลดน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการศึกษาโดยการจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมในด้านการดำเนินชีวิต หลักสูตรต้องสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อบรรจุเป็นหลักสูตรแล้วการอธิบายหลักสูตรต้องสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

     ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 11 ตำบล

ประเด็นที่ต้องนำเสนอมีดังนี้

1.ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล

2.ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

3.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

4.แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

5.กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลและนวัตกรรมอะไรและอย่างไร

     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นัดหมายผู้ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 13.30 น. เพื่อเข้าร่วมอบรม การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เข้าร่วมการอบรมเนื่องจากข้าพเจ้า มีอาการเป็นไข้ เจ็บคอ ตัวร้อน จึงขอลาป่วยโดยได้แจ้งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทราบเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู