ข้าพเจ้านางสาวลลิตา งามศิริ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่วัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 1 สิงหาคม  2564 ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ให้ทีมผู้ปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่กัน ในการทำความสะอาดรอบบริเวณวัดหนองตาไก้พลวง จะมีบริเวณห้องน้ำ บริเวณลานวัดและบริเวณศาลาวัด โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำของวัดและนักศึกษาได้ล้างห้องน้ำให้สะอาดเรียบร้อย

ต่อมาได้ทำความสะอาดบริเวณศาลาวัดซึ่งในวันที่ได้ไปทำความสะอาดนั้น เป็นวันพระ จึงมีคนเฒ่าคนแก่มาจำศีลที่วัด จะใช้บริเวณศาลาวัดพักผ่อนในช่วงเวลากลางวันและในช่วงกลางคืนจะจำวัด ณ บริเวณศาลาที่เราได้ไปช่วยทำความสะอาด

ในเวลา 11:00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้มารวมตัวกันบริเวณศาลาเพื่อที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม (ทองใส คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดหนองตาไก้พลวง ได้ให้ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบไหนเราถึงจะมีความสุขรอดพ้นจากภัยโควิดในปัจจุบัน

เวลา 13.00 น. ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ไปมอบให้สถานที่กักกันตัว ตำบลหนองกง ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์ ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ให้ที่กักตัวกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง บุคคลที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดอื่น ได้กักตัวเพื่อสังเกตอาการโควิด-19 มาจากที่อื่นหรือไม่ก่อนที่จะเดินทางไปหาครอบครัวของตนเอง เพื่อลดอัตราการติดโควิด-19

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทีมนักศึกษาได้ลงพื้นที่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแบบสอบถามในเรื่องที่พัก ตลาด โรงเรียน และวัด ว่ามีการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้กำหนด ด้านที่พักประชาชนบ้านหนองยายพิมพ์มีการสังเกตุอาการของตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการรักษาความสะอาดส่วนตัวและของครัวเรือนเป็นอย่างดี

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้ในการจำนำว่าทรัพย์ที่จำนำได้คือ สังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น ทอง รถจักรยานยนต์ การจำนำสำเร็จเมื่อส่งมอบทรัพย์ที่จำนำ บุคคลที่สามารถนำของมาจำนำได้นั้นของสิ่งนั้นตัวเองต้องเป็นเจ้าของจึงจะสามารถนำทรัพย์เข้ารับการจำนำได้ จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ รับจำนอง จำนองคือการเอาทรัพย์ที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ไปจำนองเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้ว เจ้าหนี้สามารถบังคับเอากับทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้นำมาจำนองได้ การจำนองต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ค้ำประกันคือการที่บุคคลที่สามเข้าไปค้ำประกันในสัญญากู้ยืมว่าถ้าเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้แล้วผู้ค้ำประกันจะเป็นบุคคลที่ชำระหนี้แทนลูกหนี้

การปฏิบัติงานเดือนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

อื่นๆ

เมนู