1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HSO1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดและปลูกต้นไม้ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

HSO1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดและปลูกต้นไม้ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้กลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนมาร่วมกันปลูกป่าที่โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ “ชุมชน” ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง การจัดกิจกรรมปลูกป่าได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง  กระผมและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวงและบริจาคสิ่งของที่สถานกักกัน ทางด้านผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ร่วมร้อยน้ำใจนำสิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องที่พักอยู่ในวัดซึ่งเป็นสถานที่กักตัวเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19  จำนวน 60 กว่าคน  ด้วยความร่วมมือของทีม ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T  ทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี  ในลำดับต่อไปทางด้านอาจารย์ ได้ชี้แจงและหมอบหมายงาน แบบสำรวจประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง  โดยจะแบ่งการสำรวจข้อมูลมี ดังนี้  กลุ่มนักศึกษา สำรวจหมู่ที่  1  กลุ่มประชาชน สำรวจหมู่ที่ 2-4 และกลุ่มบัณฑิต สำรวจหมู่ที่  5-10

เมื่อวันจันทร์ที่ 2-11  สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.00 – 17.00 น. กระผมและทีมงานได้ออกพื้นที่สำรวจ โดยสร้างทีมงาน ทีมละ 2 คน เพื่อช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลาตามที่กำหนดไว้และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละทีมจะแบ่งการสำรวจมี ดังนี้  แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย  แบบสำรวจสำหรับตลาด  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  ด้วยความร่วมมือของทีมงานจึงทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการปกครองท้องที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองและศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้กลุ่มบัณฑิตเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณคลองเนินตะโก  บ้านโคกว่าน  ต.หนองโสน  อ.นางรอง  ก่อนถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ความยาวตลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมาย เช่น ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัด ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองโสน ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ มาร่วมปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการ U2T ประมาณ 40 คน เข้าร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรักษ์ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้คงอยู่คู่เคียงโลกตลอดไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. กระผมได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมอบรม ในวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ กระผมได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในระบบ เรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ หลังเสร็จจากอบรม ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร โดยเกียรติบัตรดังกล่าวให้ติดต่อขอรับ ในวันส่งงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

อื่นๆ

เมนู