ข้าพเจ้า นางสาวอรอุมา ดีด้วยชาติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

              เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงาน  รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยกล้าไม้ที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่ คือ พะยูง และสักทอง ในการปลูกป่าเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี หลังจากเสร็จสิ้นการปลูกป่าได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Teams ซึ่งนอกจากจะได้รับแนวทางในการเขียนรายงานการปฏิบัติงานแล้ว ยังได้ทราบถึงแนวทางในการเขียนบทความอีกด้วย ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นและนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในครั้งถัดไป

             เมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ร่วมกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง ซึ่งได้ทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดใบไม้รอบๆบริเวณวัดจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ในช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรได้พูดคุยและมอบหมายงานเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งในแบบสำรวจประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน และโรงเรียน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้รับผิดชอบในหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 10 ในตำบลหนองยายพิมพ์ จึงได้แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบภายในกลุ่ม เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่และเริ่มเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นได้เดินทางไปบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19  ณ วัดป่ามหาวัน ตำบลหนองยายพิมพ์ และเดินทางกลับ

             เมื่อวันที่  12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ริมคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน ซึ่งการปลูกป่าเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

             เมื่อวันที่  14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ของสาขานิติศาสตร์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์  “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ซึ่งจากการอบรมทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น เข้าใจความแตกต่างของสัญญาต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

             นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบเกือบตลอดทั้งเดือน จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นี้เป็นอย่างดี และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์

             การปฏิบัติงานตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกัน ความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนน่าอยู่และคนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู