ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าที่โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ หนองยายพิมพ์,หนองกง,หนองโสน มีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 13.40 น. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานและบทความครั้งถัดไป ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น.ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด และในเวลา 13.00 น. ได้นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้แก่เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์  เพื่อส่งต่อแก่ผู้พำนักพักอาศัยอยู่ในวัด ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวเนื่องจากโควิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ได้เข้าร่วม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ร่วมกับกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารปกครองท้องที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง  และประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันปลูกป่าเป็นจำนวนมาก

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ “หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์”  “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร. ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม โดยกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบดังนี้ หมู่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง หมู่ 8 บ้านจาน และหมู่ 10 บ้านหนองตารัก จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการประเมินตนเองและบุคคลในครอบครัว สังเกตอาการ ดูแลสุขอนามัยและป้องกันตัวเองอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู