ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

การนัดหมายในเดือนสิงหาคม วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้นัดหมายให้กลุ่มผู้ปฎิบัติงานทั้งกลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และหนองโสน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์ เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ ชุมชน”  ปลูกป่าที่โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ไร่ โดยทางคณะมนุษยศาสตร์ ฯ ได้ร่วมบริจาคกล้าไม้ และตั้งโรงทานบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ “การแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน” เพื่อเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขการเขียนรายงานประจำเดือนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

วันที่  1 สิงหาคม  2564 ในช่วงเช้า ข้าพเจ้า พร้อมทั้งผู้ปฎิบัติงานกลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “รุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง”  ณ วัดตาไก้พลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งกลุ่มทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายในบริเวณวัด ในส่วนของข้าพเจ้า กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณถนนในบริเวณวัด  เมื่อทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ ได้รวมตัวกันเพื่อรับฟังพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมณ์เทศนา และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน

ในช่วงบ่าย ข้าพเจ้า ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง คณะอาจารย์ และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกันนำของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นบริจาคให้กับศูนย์กักตัว Covid – 19 และปัจจัยถวายให้แก่ท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศูนย์กักตัว Covid – 19 ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้กำหนดพื้นที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดCovid -19  มีจัดเวรยามเฝ้าระวังโดยมีพนักงานส่วนตำบลหนองกง  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.เข้าเวรยามเฝ้าระวังในช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา  08.00-18.00  น. และเวรยาม อปพร. เฝ้าระวังตั้งแต่เวลา 18.00 – 08.00 น. โดยมีสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ และนายศราวุธ  ปิงรัมย์  นักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงาน ประสานงานการกักตัวเข้าศูนย์ โทร  092448131

ต่อมาอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงหมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม สำรวจและสอบถามข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่(โควิด-19)ในสถานที่ที่พักอาศัย ตลาด โรงเรียน ศาสนสถาน โดยแบ่งการสำรวจ ดังนี้

กลุ่มนักศึกษา สำรวจหมู่ที่  1

กลุ่มประชาชน สำรวจหมู่ที่ 2-4

และกลุ่มบัณฑิต สำรวจหมู่ที่  5-10

วันที่ 14 สิงหาคม  2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ข้าพเจ้า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์  เรื่อง“ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพริน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ำประกัน การจำนอง การจำนำ

ทั้งนี้จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น การค้ำประกัน จำนอง จำนำ ทำให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ พอสังเขป ดังนี้
1. ค้ำประกัน การค้ำประกันเป็นการทำสัญญา ซึ่งต้องมีบุคคลภายนอก หรือที่เรียกว่า ผู้ค้ำประกัน โดยต้องเข้ามาผูกพันทางกฎหมายต่อเจ้าหนี้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา ในการทำสัญญาค้ำประกันนี้ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันไว้ด้วย มิฉะนั้นจะฟ้องบังคับคดีกันไม่ได้ สัญญาค้ำประกันจะต้องระบุหนี้หรือสัญญาค้ำประกันไว้โดยชัดแจ้ง และ
ผู้ค้ำประกันย่อมรับผิดเฉพาะหนี้หรือสัญญาที่ระบุไว้เท่านั้น

กรณีเมื่อลูกหนี้ผิดนัด เมื่อถึงกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระหนี้ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหนี้แล้ว กฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ในระหว่างนี้ห้ามเจ้าหนี้เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกัน

หากผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้หมดแล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อเงินต้นกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหาย หรือเสียหายไปอย่างใด ๆ เพราะการค้ำประกันนั้นได้ หรือหากเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันสามารถขอชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้ตั้งแต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้

2. จำนำ การจำนำเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินมาเป็นเงินได้รวดเร็วและทรัพย์ยังเป็นของผู้จำนำ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้จำนำกับผู้รับจำนำ โดยประการสำคัญคือต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ถือเป็นการนำทรัพย์สินที่เรียกประเภททรัพย์สินนั้นว่า สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ นาฬิกา รถยนต์ เป็นต้น ส่วนทรัพย์ที่ไม่สามารถนำมาจำนำได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์นอกพาณิชย์
(ทรัพย์นอกพาณิชย์ คือ ทรัพย์ที่ไม่อาจนำมาชื้อขายแก่กันได้ หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่อาจโอนแก่กันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ที่ธรณีสงฆ์) เป็นต้น

ผู้จำนำนั้นอาจเป็นลูกหนี้หรือบุคคลที่สามก็ได้ โดยการทำสัญญาจำนำ ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใด แต่ความสำคัญของการจำนำนั้นคือต้องตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักประกันในมูลหนี้ และต้องมีการนำส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนำ หากเมื่อถึงกำหนดวันเวลาที่ต้องชำระหนี้แล้ว ผู้จำนำหรือลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด เรียกว่าลูกหนี้ผิดนัด ผู้รับจำนำหรือเจ้าหนี้ผู้รับจำนำ สามารถนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล

3. จำนอง การจำนองมีลักษณะใกล้เคียงกับการจำนำอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นการที่นำทรัพย์สินส่งมอบให้แก่กันเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ แต่ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันในการจำนองนั้น จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เช่น ที่ดิน คอนโดมีเนียม เป็นต้น ดังนี้ การจำนอง เข้าใจอย่างสั้น ๆ ว่า การกำหนดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเชื่อใจ เชื่อมั่นในการชำระหนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทำสัญญากัน แล้วนำทรัพย์สินมอบไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่งการจำนองนั้นเป็นสัญญาที่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยสัญญาจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์

***อ้างอิง https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/tips-for-you/mortgage-pledge-guarantee.html

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

  1. ทราบถึงประโยชน์ของการปลูกป่า เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวบ้านตำบลหนองยายพิมพ์
  2. อิ่มบุญ อิ่มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับศูนย์กักตัว Covid – 19 วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์
  3. จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การค้ำประกัน จำนอง จำนำ ทำให้ข้าพเจ้าและผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

วิดีโอกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู