ข้าพเจ้า นางสาวรัตนา สุทธิเพศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร : HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ไร่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทั้งสามหนอง (หนองยายพิมพ์/หนองกง/และหนองโสน) ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พื้นที่ตำบลหนองกง เเละตำบลหนองยายพิมพ์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณรอบหอฉัน และอุโบสถ หลังจากทำความสะอาดเสร็จถวายเพลแด่พระสงฆ์ และช่วงบ่ายนำปัจจัยสิ่งของถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เพื่อส่งต่อให้กับผู้กักตัวในวัด ซึ่งเป็นสถานที่กักกันตัวเนื่องมาจากโควิด-19 และเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ณ คลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมมากมาย เช่น ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสามหนอง (หนองโสน / หนองกง / หนองยายพิมพ์) มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก และร่วมรับประทานอาหาร

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยมีวิทยากร คือ ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพริน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยากรบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการค้ำประกัน การจำนอง จำนำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน และได้เกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ด้วย

จากการลงพื้นที่ทำให้ได้มีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้น และการทำงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้ปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบมากขึ้น และการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ความรู้เรื่องกฎหมายการค้ำประกัน การจำนอง และจำนำว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

     
     

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู