้าพเจ้า นางสาวทรายแก้ว ทองทับพันธ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนสิงหาคม 2564 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงาน U2T ในความดูแลของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับฟังการแนะนำการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านแอพพลิเคชั่น Microsoft Team โดยอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เช่น

 • ผู้ปฏิบัติงานต้องลงชื่อเข้า-ออกทุกครั้ง หากลืมเกิน 3 ครั้งจะต้องถูกตัดค่าจ้างตามสัญญารายวัน
 • ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขลิงค์บทความให้ขึ้นต้นด้วยเดือน ตามด้วยชื่อผู้ปฏิบัติงาน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของส่วนกลาง
 • การเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนต้องแนบรูปลงเวลาเข้า-ออกของตนเองส่งทุกครั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมรุกคลีนเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด ผู้ปฎิบัติงานกระจายไปตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ปัด กวาด เช็ด ถู ล้างห้องน้ำ ภายในบริเวณวัด และร่วมถวายเพลพระในเวลาต่อมา พร้อมกับฟังเทศศาสนาธรรมโดย พระอาจารย์พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม(พระอาจารย์ทองใส คเวสโก)

ในเวลาภาคบ่ายของวันที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้เดินทางไปยังวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ผู้กักตัว จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติอีกครั้ง

วันที่14 สิงหาคม  2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ( Google Meet)หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ”วิทยากร โดยผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ

 • ค้ำประกัน คือ การที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้รับผิดในการชำระหนี้ หากลูกหนี้ไม่ชำระ
 • จำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางชนิด ไปตราไว้เป็นประกัน การชำระหนี้ โดยมิต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้
 • จำนำ คือ การที่ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้เเก่เจ้าหนี้ เพื่อประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ที่จำนอง จำนำ จะต้องเป็น ทรัพย์อันที่ระบุโดยเฉพาะเจาะจง

จำนอง จำนำ มีข้อจำกัด

 • จำนองได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียน และสัตว์พาหนะ
 • การบังคับจำนองต้องไปฟ้องศาล
 • จำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
 • จำนำได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
 • การบังคับจำนำไม่ต้องไปฟ้องศาล
 • จำนำสมบูรณ์โดยการส่งมอบ

ตลอดเดือนสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมงานกลุ่มประชาชน ได้รับมอบหมายเก็บแบบสำรวจมาตรการป้องกัน Covid-19 ซึ่งลงพื้นที่จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองเสม็ด บ้านบุตาสุ่ม บ้านหนองโจด มีหัวข้อในการเก็บดังนี้

  • แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย
  • แบบสำรวจ สำหรับตลาด
  • แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน
  • แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

อื่นๆ

เมนู