ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน สมาชิก HS01 หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09:00 น. ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มสมาชิก HS01 คณะอาจารย์ ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือและแบ่งแยกกลุ่มกันทำความสะอาดแต่ละพื้นที่ในบริเวณวัด หลังทำความสะอาดเสร็จ ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และสมาชิก HS01 ได้เข้าร่วมฟังพระอาจารย์เทศเกี่ยวกับคำสอนความดีความชั่ว เวรกรรม คำสอนจากพระอาจารย์สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้รวมกันกินข้าวจนเวลาต่อมาได้ช่วยกันแยกต้นกล้าเพื่อเตรียมปลูกในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08:30 – 17:30 o.ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีตัวแทนกลุ่มบัณฑิตร่วมปลูกในครั้งนี้

 

ถัดมา ณ เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มสมาชิก HS01 คณะอาจารย์ ผู้บริหารคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ต่างๆ ให้กับศูนย์กักตัว covid-19 ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ที่จัดตั้งผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่สีแแดง กำหนดการเฝ้าระวังของ covid-19 เป็นเวลา 14 วัน หากผู้ใดที่มีอาการติดเชื้อของ covid-19 ทางพนักงานเฝ้าการดูแลสถานที่กักตัว จะรีบนำตัวเข้าการรักษาอย่างเร่งด่วนและประสานงานกับทางศูนย์ทีมงานหน่วยแพทย์ เพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นถึงแก่ชีวิต และมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด มีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีการเฝ้าระวังหรือแบ่งแยกเวรเพื่อที่จะได้ดูแลผู้กักตัวอย่างทั่วถึง เป็นต้น

 

 

วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2654 อบรม หลักสูตรกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างค้ำประกันจำนอง จำนำ” เวลา 13:00-15:00 น. จำนวน 80 คนผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

จำนอง จำนำ มีข้อจำกัด
1.จำนองได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียน และสัตว์พาหนะ
2.การบังคับจำนองต้องไปฟ้องศาล
3.จำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่
4.จำนำได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
5.การบังคับจำนำไม่ต้องไปฟ้องศาล
6.จำนำสมบูรณ์โดยการส่งมอบ

•ค้ำประกัน คือ การที่บุคคลภายนอกคนนึงเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้รับผิดชอบในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ

•จํานอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาอาหารสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์บางชนิดไปตาไว้เป็นประกันการชำระหนี้ โดยมิต้องส่งมอบทรัพย์แก่เจ้าหนี้

•จำนำ คือ การที่ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อประกันการชำระหนี้ทรัพย์ที่จำนองจำนำต้องเป็นทรัพย์อันระบุโดยเฉพาะเจาะจง

 

ตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มประชาชนยังทำงานที่ได้รับมอบหมายเก็บแบบสำรวจการป้องกัน coivd-19 โดยมีที่พื้นที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ หมู่2 บ้านหนองเสม็ด หมู่3 บุตาสุ่ม หมู่4 หนองโจด

โดยได้เก็บข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย ( ประเมินรอบเดือนสิงหาคม )

ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1.มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า

-เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่

-ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น หรือไม่

-ตนเองหรือบุคคลในครัวเรือนมีการเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด หรือไม่

2.มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือไม่

 

3.มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน หรือไม่

4.มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่

5.ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ หรือไม่

6.เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่

ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ได้ทำแบบสอบถามเป็นอันเสร็จสิ้น

 

สรุป  ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง กลุ่มประชาชน สมาชิก HS01
ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง และกลุ่มประชาชน สมาชิก HS01 ทำความสะอาดบริเวณวัด ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น อิ่มบุญอิ่มใจ และยังได้คำสอนจากพระอาจารย์เทศ  ต่อมายังช่วยกันยกต้นกล้าเพื่อที่จะนำมาปลูกในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 และการร่วมบริจาคข้าวสารอาหารและของใช้ต่างๆ ให้กับศูนย์ผู้กักตัว covid-19  และข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรกฎหมายและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ เป็นไปอย่างราบรื่น ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง เก็บข้อมูลแบบสอบถามเดือนสิงหาคมอย่างต่อเนื่อง

ข้าพเจ้านายสมพจน์ กรวยทอง ขอให้ทุกท่าน ปลอดภัยจากโรค covid-19 ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตนเอง และสวมใส่แมท 2 ชั้น พกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในช่วงโรคระบาดหนัก ด้วยรักและห่วงใย ขอให้พ่อแม่พี่น้องคนบุรีรัมย์สู้ไปด้วยกันครับ

 

 

อื่นๆ

เมนู