ข้าพเจ้านางสาวสุธิตา สุพันธ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์
หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO1
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้

ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้ และวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการแบ่งกลุ่มแต่ละตำบล เพื่อทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย โดยในส่วนของนักศึกษาทั้งสองตำบลได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณหลังวัดและทำความสะอาดศาลาวัด เมื่อแต่ละกลุ่มทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จได้รวมตัว ณ ศาลาวัดเพื่อรับฟังเทศนา และรับประทานอาหารเที่ยง  

ในส่วนช่วงบ่ายทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ไปมอบให้สถานที่กักกันตัว ตำบลหนองกง ตำบลหนองโสน ตำบลหนองยายพิมพ์ ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ให้ที่กักตัวกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง บุคคลที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดอื่น ได้ทำการกักตัวก่อนที่จะเดินทางไปหาครอบครัว

  วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมนักศึกษาตำบลหนองยายพิมพ์ได้นัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องแบบสำรวจที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถานและโรงเรียน ในการลงพื้นครั้งนี้ทีมนักศึกษาได้มีมาตรการป้องกันตัวเองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยการสวมน่ากากอนามัย และล้างมือทุกครั้ง

 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้มีโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ในหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ ความแตกต่างระหว่างสัญญา ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าการ

ค้ำประกัน คือ การที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้รับผิดชอบในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ
จำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ โดยมิต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ เช่น การจำนองบ้าน เป็นต้น
จำนำ คือ การที่ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ได้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ที่จำนองจำนำ ต้องเป็นทรัพย์อันระบุโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การจำนำ เป็นต้น
ข้าพเจ้าพร้อมทีมนักศึกษา ได้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

อื่นๆ

เมนู