ข้าพเจ้านางสาวธัญชนก กองน้อย ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนตำบลหนองยายพิมพ์ และ ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีคณะอาจารย์ ทีมงานปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมปลูกป่าในครั้งนี้  พื้นที่ในการปลูกป่ามีจำนวน 7 ไร่ ต้นไม้ที่ใช้ปลูกเป็นไม้มีค่า ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นแคนา และ ต้นสักทอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงาน และ นำมาปรับปรุงและแก้ไขการเขียนรายงานประจำเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ และ ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่รุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัด ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยแบ่งกลุ่มทำความสะอาด เพื่อความรวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ในการทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ทีมงานกลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณหอฉัน และ บริเวณรอบโบสถ์ ในช่วงบ่ายคณะอาจารย์ และ ทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ และ ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่บริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง และ เครื่องดื่ม ที่สถานกักกันโรคโควิด-19 ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า ทีมงานกลุ่มบัณฑิต และ คณะอาจารย์ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมคลองเนินตะโก หมู่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ และ ช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของชุมชน ต้นไม้ที่ใช้ปลูก ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นสักทอง และ หญ้าแฝก

เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชณ์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ

ข้อแตกระหว่างค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

ค้ำประกัน คือ การที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเข้าผูกพันต่อเจ้าหนี้รับผิดชอบในการชำระหนี้ของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระ

จำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่งเอาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ โดยมิต้องส่งมอบทรัพย์สินแก่เจ้าหนี้ เช่น การจำนองบ้าน การจำนองที่ดิน เป็นต้น

จำนำ คือ การที่ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ได้ส่งมอบสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อประกันการชำระหนี้ ทรัพย์ที่จำนองจำนำ ต้องเป็นทรัพย์อันระบุโดยเฉพาะเจาะจง เช่น การจำนำทอง การจำนำรถยนต์ เป็นต้น

การอบรมหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชณ์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” เป็นการให้ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง มีการเปิดให้ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ อธิบายเนื้อหา และยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย 

การลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม สำหรับแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งแบบสำรวจแบ่งเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1. สำหรับที่พักอาศัย 2. สำหรับตลาด 3. สำหรับศาสนสถาน 4. สำหรับโรงเรียน

ข้าพเจ้าและกลุ่มบัณฑิตได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ทั้งหมด 5 หมู่ ได้แก่ หมู่5 หนองยาง หมู่6 หนองถนน หมู่7 ก้านเหลือง หมู่8 บ้านจาน หมู่9 โนนศาลา และ หมู่10 หนองตารัก จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัว จากการติดต่อของโรคโควิด-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย การฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์  การล้างมือบ่อยๆ และ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงและลดการกระจายของเชื้อโรค

อื่นๆ

เมนู