สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวทิพย์วรรณ เธียรวรรณ์ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ดิฉันและทีมงานได้ปฏิบัติงานและดำเนินการทำกิจกรรมต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา  ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง โดยคณะอาจารย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 3 ตำบล ได้ช่วยกันเรียงต้นไม้ที่จะปลูก เช่น ต้นสัก และต้นพะยูง เพื่อสะดวกในการปลูกและรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดการสับสนกับพรรณไม้ ซึ่งในการปลูกป่าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านใกล้เคียง และคณะอาจารย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ได้ร่วมปลูกป่าในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยการจัดกรรมกิจปลูกป่าดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกันและเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.40 น. ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อเข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์การเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team ในการประชุมทำให้ดิฉันเข้าใจแนวทางการเขียนบทความมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่นำความรู้ได้ไปปฏิบัติในครั้งถัดไป

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งหน้าที่กระจายกำลังทำความสะอาดในบริเวณวัด เช่น ห้องน้ำ โบสถ์ ลานวัด หอฉัน เป็นต้น ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง ได้ลงมือทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ จากนั้นร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงรับทานอาหารร่วมกัน ต่อมาอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แบ่งงานให้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 06 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีผู้คนเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และช่วงบ่ายดิฉันและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกง พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันนำอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งต่อให้กับศูนย์กักตัวในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ เป็นสถานที่กักตัวทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ซึ่งเป็นสถานกักตัวจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีเขียว เป็นต้น หรือผู้ที่ไม่ได้ติดโรค COVID-19 ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

เมื่อวันที่ 2-11 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดิฉันและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักถึงการป้องกันตัวเอง และสังเกตอาการเบื้องต้นสม่ำเสมอ มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และชาวบ้านได้ให้ข้อมูลของลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดได้เดินทางกลับบ้าน เพื่อมากักตัวในสถานที่กักตัวของตำบลที่เตรียมให้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงและไม่รุนแรง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดิฉันและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองกง และตำบลหนองโสน ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง ความยาวตลอดริมคลองประมาณ 1 กิโลเมตร โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในครั้งนี้  ซึ่งมีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในครั้งนี้ โดยมี ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัด ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการปลูกป่าครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.30 น. อบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านออนไลน์ หลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ วิทยากรทั้ง 2 ท่านมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาที่อบรมที่ดี เนื้อหามีความน่าสนใจ ซึ่งดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

จากการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการทำงานร่วมกันให้เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังได้ปลูกป่าทดแทน เพื่อคืนธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และช่วยลดภาวะโรคร้อน โดยการเห็นความสำคัญในการปลูกป่าทำให้เยาวชนมีจิตสำนึก ในการดูแลผืนป่า และได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนบทความมากขึ้น สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ความรู้เรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ไปปฏิบัติและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

อื่นๆ

เมนู