ข้าพเจ้า นายทองมา ทุมทองหลาง ประเภทนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์

หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

 

          ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้ในช่วงเช้าเพื่อลุกคลีนทำความสะอาด และในช่วงบ่ายได้เดินทางไป ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์เพื่อบริจาคของใช้และอาหารแห้งให้แก่วัดเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้กักตัวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ ในการเขียนรายงานในครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Microsoft Team เวลา 13:40-14:20 น. โดยมีอาจารย์ ดร. ชาติวุฒิ ธนาจิรันธร เป็นอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องการเขียนรายงานการปฏิบัติงานของส่วนกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดการประชุมดังต่อไปนี้

  1. การลงชื่อเข้า-ออกงาน โดยแบ่งเป็นประเภทนักศึกษาให้ลงชื่อเข้า-ออกงานเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ส่วน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ประชาชนและกพร.ให้ลงเวลาเข้า-ออกงานทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หาผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้ลงเวลาเข้า-ออกงานจะถูกหักค่าตอบแทนตามอัตราของแต่ละประเภท หากไม่ดำเนินการลาภายในวันที่ 20 ของ เดือนนั้นๆ และหากเกิน 3 ครั้งต่อเดือนจะถือว่าขาดงานและถูกหักค่าจ้างตามสัญญาเป็นรายวัน
  2. ในการเขียน รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องแนบรูปการลงชื่อเข้า-ออกงานด้วยทุกครั้ง
  3. ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกหน้าจอของ วีดีโอตำบลที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมมีคำอธิบายด้านล่างวิดีโอตามที่ส่วนกลางกำหนดโดยต้องมีลิงค์ของโครงการ ลิงค์ของมหาวิทยาลัย และลิงค์ของคณะพร้อมด้วยบันทึกหน้าจอของบทความผู้ปฏิบัติงานที่เผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ตรงกับ ลิงค์บทความตนเอง
  4. ผู้ปฏิบัติงานต้องแก้ไขชื่อลิงค์ของบทความ โดยขึ้นต้นด้วยรหัสตำบล ตามด้วยชื่อของผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความถูกต้องต่อส่วนกลาง

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ ณ วัดหนองตาไก้โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการแบ่งกลุ่มแต่ละตำบลเพื่อทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมายทั่วบริเวณวัด โดยในส่วนของนักศึกษาทั้งสองตำบลได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดห้องน้ำบริเวณหลังวัดและทำความสะอาดศาลาวัด เมื่อแต่ละกลุ่มทำความสะอาดตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จได้รวมตัวกัน ณ ศาลาวัดเพื่อรับฟังพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมณ์เทศนา และรับประทานอาหารเที่ยง ณ ศาลาวัด

          เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้าข้าพเจ้าพร้อมทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์และตำบลหนองกงได้เดินทางไป ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์เพื่อบริจาคของใช้และอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนที่ต้องกักตัวเนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีมาตราการป้องกันตัวเองโดยสวมหน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับการต้อนรับจากบุคลากรทางวัดเป็นอย่างดีอีกด้วย

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าพร้อมนักศึกษาตำบลหนองยายพิมพ์ได้นัดหมายเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงแบบสำรวจประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลในพื้นที่ หมู่1 ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยแบบสำรวจที่ทีมนักศึกษาต้องเก็บข้อมูลมีดังนี้

  1. แบบสำรวจ สำหรับที่พักอาศัย
  2. แบบสำรวจ สำหรับตลาด
  3. แบบสำรวจ สำหรับศาสนสถาน
  4. แบบสำรวจ สำหรับโรงเรียน

โดยในการลงพื้นที่นั้นทีมนักศึกษาได้มีมาตรการป้องกันตัวเองเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันทำให้ชาวบ้านในชุมชนยังมีความหวาดระแวงบุคคลภายนอกอยู่พอสมควร และในการเก็บข้อมูลมีการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยซึ่งการเก็บข้อมูลก็เป็นไปได้ด้วยดี

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ แต่เนื่องจากข้าพเจ้าติดเรียนเพิ่มเติม ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเข้ารับฟังการอบรมซึ่งแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรทราบเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู