ด้านการนำเข้าข้อมูล

 1. ผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
 2. ผลความก้าวหน้าการดำเนินกิจกกรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ข้อมูลกองทุนชุมชนในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลอื่นตามที่กำหนด โดยจัดเก็บ รวบรวม บันทึกและตรวจสอบข้อมูลด้านสนับสนุนการดำเนินงาน(ลงพื้นที่)
  1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
   พื้นที่ดำเนินการ
   – หมู่ 7 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล”
   พื้นที่ดำเนินการ
   – หมู่ 4 บ้านกองพระทราย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
  3. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี
   พื้นที่ดำเนินการ
   – หมู่ที่ 18 บ้านเริงทรัพย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

  4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  พื้นที่ดำเนินการ
  – หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู