ดิฉันนางสาวหทัยทิพย์ เรืองสำราญ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS01การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 5 เดือน กันยายน พ. ศ. 2564
ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ตลาด ศาสนสถาน โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน พ. ศ. 2564 ได้มีการมอบหมายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ถ่ายทำวีดีโอระยะเวลาไม่เกิน 30วินาที ภาพถ่ายในการเก็บข้อมูลและจัดเก็บไฟล์ภาพ ไฟล์วิดีโอลงในระบบ เพื่อความสะดวกของแอดมิน ในการจัดทำวีดีโอประจำเดือน

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่แบบสำรวจศาสนสถาน ณ วัดศรัทธาประชาบูรณะ วัดป่าบ้านจาน และ แบบสำรวจโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 จากการลงพื้นสำรวจพบว่า ศาสนสถาน และ โรงเรียน มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นอย่างดี เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็วประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ โควิด 19 โดยมีการบูรณาการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้น เพื่อให้กิจกรรมทาง ศาสนสถาน และ โรงเรียน สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 สำหรับ ศาสนสถาน ( วัดศรัทธาประชาบูรณะ วัดป่าบ้านจาน )
1. มีการคัดกรองผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา
2. กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ
4. มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
5. มีการทำความสะอาดพื้น และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับโรงเรียน ( โรงเรียนบ้านก้านเหลือง )
1. มีการคัดกรองวัดไข้ ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อ ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา
2. มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเรียนร้องขอ หรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเข้ามาในสถานศึกษา
3. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
4. มีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหารและมีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ
5. มีการจัดโต๊ะเรียน เก้าอี้นักเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร
6. มีการทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งชัดเจนในการจัดเว้นระยะห่าง
7. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา

วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ดิฉันและกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่แบบสำรวจ ที่พักอาศัย ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 จากการลงพื้นสำรวจพบว่า คนในชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ด้วย 6 ข้อดังต่อไปนี้
1. มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในสถานบันเทิง/สถานบริการต่างๆ เป็นต้น
2. มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
3. มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเฉพาะก่อนเตรียม ปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน
4. มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง
5. ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ
6. เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ได้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที
จากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ระลอกสาม ซึ่งเป็น “โควิดกลายพันธุ์” สายพันธุ์อังกฤษ ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันพุ่งขึ้นไม่หยุด จากความรุนแรงของเชื้อและแพร่กระจายง่ายอย่างรวดเร็ว จนน่ากังวลว่าประชาชนจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นอกจากนี้ ยังต้องระวังเรื่องการใช้สุขาสาธารณะ ปิดฝาก่อนชักโครก ล้างมือทุกครั้ง และใส่หน้ากากด้วย คอยสังเกตอาการตนเองและสมาชิกในครอบครัว

สรุป จากการลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ให้ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่






อื่นๆ

เมนู