1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  4. HSO1 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนกันยายน 2564

HSO1 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ บทความประจำเดือนกันยายน 2564

กิจกรรมประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. ทางด้านอาจารย์ได้นัดหมายให้กลุ่มตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564  ทางด้านอาจารย์ได้มอบหมายงานแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบ่งงานเก็บข้อมูลมีดังนี้ กลุ่มนักศึกษา หมู่ที่ 1  กลุ่มประชาชน หมู่ที่ 2-4 กลุ่มบัณฑิต หมู่ที่ 5-10 กระผมและทีมงานตำบลหนองยายพิมพ์ได้ออกพื้นที่สำรวจ โดยสร้างทีมงาน ทีมละ 2 คน เพื่อช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลาตามที่กำหนดไว้และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละทีมจะแบ่งการสำรวจมี ดังนี้  แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย  แบบสำรวจสำหรับตลาด  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  ด้วยความร่วมมือของทีมงานจึงทำให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันจันทร์ที่  6 กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ห้องเรียนส่วนใหญ่ต้องถูกปิด แม้จะเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนในห้องเรียนได้ ทำให้เด็กมีปัญหาทั้งการเรียนที่ต้องหยุดชะงัก ไปจนถึงความไม่พร้อมของผู้ปกครอง การขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน สุดท้ายทำให้เกิดความเครียดทั้งเด็กและครู การที่เด็กมีการเรียนรู้ที่ลดลง ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงที่เขาต้องอยู่บ้าน หรือขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน ความรู้ก็อาจจะหายไป นอกจากความรู้ที่หายไปแล้ว ยังอาจส่งผลต่อพื้นฐานความรู้ในด้านสำคัญๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทุนมนุษย์ในสังคม หลายประเทศก็พยายามแก้ปัญหา โดยการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มอินเทอร์เน็ต เทรนครูให้รับมือกับการเรียนการสอนแบบระยะไกล

เมื่อวันอังคารที่ 7  กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 10.00  น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทางด้านผู้ใหญ่บ้านได้ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด – 19 โดย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวบรวมสรรพกำลังที่มี ประกอบด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าบ้านได้ยินยอมและให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และให้เป็น จุดสังเกตของเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค และทำการตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งให้บ้านข้างเคียงช่วยสังเกตดูแลเฝ้าระวังความเคลื่อนไหว รวมทั้งเป็นหูเป็นตา แทนผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ และต้องกักกันตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน

เมื่อวันพุธที่ 8-9  กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจที่พักอาศัยของชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองถนน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการดูแลตนเองและชาวบ้านส่วนมากได้รับวัคซีนซิโนแวคและวัคซีนแอสตร้า จำนวน 2 เข็ม เกือบครบทุกหลังคาเรือน และในส่วนน้อยบางหลังคาเรือนยังไม่ได้รับวัคซีน

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00  น. กระผมได้ลงพื้นที่สำรวจสำหรับศาสนสถาน ณ วัดศรัทธาประชาบูรณะ  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  การจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือพิธีทางศาสนา โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่การจัดงาน โดยผู้เข้าร่วมงานไม่เบียดเสียดหรือแออัด เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรคในหมู่ผู้ร่วมงาน จัดบริการพยาบาลสำหรับตรวจวัดไข้ เพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและจัดให้มีแอลกอฮอล์เจล น้ำสะอาดสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

อื่นๆ

เมนู